Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna na 04.03.2024Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování provozní a servisní podpory (řešení nahlášených událostí, vč. zásahů pro zajištění bezpečnosti systému pro generování, vydávání a správu jedinečných identifikátorů - UI kódů - pro tabákové výrobky a hospodářské subjekty zapojené do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, ve smyslu požadavků stanovených nařízením Evropské unie) v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 a 3 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD (dále jen „Návrh smlouvy“), a v rámci paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 Návrhu smlouvy (dále souhrnně jen jako „Služby podpory“).

Zadavatel je dále oprávněn nad rámec Služeb podpory specifikovaný v odst. 1 tohoto článku a v Příloze č. 2 a 3 Návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
- Rozvoje a úprav Systému
- Konzultace
(dále jen jako „Adhoc služby“). Obsahová náplň Adhoc služeb je blíže specifikována v Příloze č. 2 a 3 Návrhu smlouvy.

Součástí plnění dodavatele dle Návrhu smlouvy je:
- zajištění provozu helpdesku prostřednictvím sw aplikace, tj. včetně zajištění práva užití sw aplikace v počtu licencí 5., umožňující objednateli zadávání požadavků na jednotlivé kategorie služeb (dále jen „Helpdesk“);
- Převod výkonu majetkových práv na objednatele pro případ, kdy v rámci poskytování Adhoc služeb dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen "Dílo").

(dále jen „předmět plnění)

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v Návrhu smlouvy.

Část předmětu plnění je definována utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace včetně režimu předání daných utajovaných informací jsou uvedeny v čl. III odst. 8 Návrhu smlouvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Zuzana Drahokoupil Šenoldová
e-mail: senoldova.zuzana@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.03.2024 09:00
Datum zahájení: 21.12.2023 12:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: