Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení, instalace a provoz řešení pro dlouhodobou archivaci dat
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat zadavateli hardwarové a softwarové řešení pro dlouhodobou archivaci dat s členěním na následující části:
a. hardware servery;
b. páskové knihovny;
c. pásky LTO Ultrium9;
d. čisticí pásky;
e. FC switche;
f. software pro správu životního cyklu pásek;
a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 Návrhu smlouvy (dále jako „Zboží“ nebo „Dodané řešení“ nebo „HW“).

Součástí předmětu plnění je:
a) doprava a dodání Zboží do odpovídajících objektů zadavatele uvedených v čl. III odst. 5 Návrhu smlouvy a jeho nastěhování až na místo instalace dle pokynu zadavatele;
b) instalace, konfigurace a implementace Zboží jakožto funkčního celku do stávající infrastruktury v prostředí zadavatele včetně napojení na stávající zálohovací systém Veeam;
c) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání Zboží, zejména se jedná o technickou dokumentaci včetně dokumentace parametrů, konfigurací a nastavení, a to v českém nebo anglickém jazyce v elektronické podobě (formát PDF nebo MS Word); prohlášení o shodě; provozní dokumentaci; resp. dodací listy, záruční listy jednotlivých komponent (dále souhrnně jako „dokumentace“);
d) poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat ty části či součásti Zboží, jež představují, popř. obsahují autorská díla či jiná práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu dle Návrhu smlouvy;
e) prověření funkčnosti Zboží zkušebním provozem včetně funkčního testování v rozsahu dle bodu 2.6 Přílohy č. 1 Návrhu smlouvy;
f) zaškolení určených zaměstnanců zadavatele v počtu minimálně 5 osob v rozsahu minimálně 2 pracovních dní v rozsahu dle bodu 2.7 přílohy č. 1 Návrhu smlouvy (dále jen „zaškolení obsluhy“). V případě, že zadavatel nevyčerpá pro zaškolení obsluhy a nastavení Zboží uvedené dny, lze je použít pro technickou podporu, popř. pro doškolení obsluhy Zboží. Případné nevyčerpané dny budou uvedeny v Předávacím protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy a Akceptačním protokolu funkčnosti dle čl. VI odst. 3 Návrhu smlouvy;
(dále souhrnně jen „předmět plnění)

Součástí předmětu plnění je poskytování provozní podpory na Zboží za podmínek a v rozsahu uvedeném v Návrhu smlouvy a v její příloze č. 2 (dále jako „Služby podpory“), a to po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy.

Dodavatel se současně zavazuje po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy poskytovat zadavateli technickou podporu (dále jen „Technická podpora“), jejímž předmětem je následující rozsah:
a) Součástí Technické podpory na HW i software je poskytování zadavateli ze strany dodavatele všech updatů a upgradů vydaných výrobcem Zboží,
b) Součástí Technické podpory je dále poskytnutí konzultačních služeb specialisty certifikovaného výrobcem dodávaného HW ze strany dodavatele v rozsahu 3 člověkodnů za dobu trvání Technické podpory dle Návrhu smlouvy.

Software a licence, které jsou součástí Zboží (dále jen „SW“ a „licence“), budou zadavateli dodány na USB nosiči nebo jiném přenosném médiu, kde budou obsaženy i licenční podmínky a další dokumentace k SW.

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v návrhu smlouvy uvedené příloze č. 1 ZD (výše a dále jen „Návrh smlouvy“).
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Zuzana Drahokoupil Šenoldová
e-mail: senoldova.zuzana@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.07.2024 09:00
Datum zahájení: 18.06.2024 07:53
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):