Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem projektu je vybudování přístupových komunikací
a páteřní infrastruktury inženýrských sítí pro zajištění přístupu do prostoru nově vznikajícího Jezera Most.
Detailně je předmět plnění vymezen v projektové dokumentaci: „Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ zpracované společnostmi Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice a ARTECH, spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1.
Projekt je rozdělen na 3 jednotlivé části:
• I. část řeší komunikačně přístup do oblasti jižních svahů Jezera Most dále pak rozvod IS v tomto prostoru.
• II. část řeší komunikaci v prostoru jižních svahů Jezera Most s vyřešením přístupu do prostoru přístaviště.
• III. část vychází z plánovaného projektu MiniMost.

Členění stavby na stavební objekty:
I. část:
SO 101 Příjezdová komunikace - větev západní
SO 102 Příjezdová komunikace - větev východní
SO 201 Protlaky
SO 301 - Pitný vodovod
SO 302 - Splašková kanalizace
SO 303 - Splašková kanalizace ČS a výtlak
SO 304 - Dešťová kanalizace
SO 305 - Dešťová kanalizace komunikace
SO 306 - Dešťová kanalizace ČS a výtlak
SO 307 - Záchytné odvodňovací příkopy
SO 401 - VN rozvody, SO 402 - Trafostanice, SO 403 - NN rozvody
SO 404 - Venkovní osvětlení
SO 405 - Slaboproudé rozvody
SO 501 - STL plynovod
SO 801 Kácení a náhradní výsadby

II. část:
F2.00 Příprava stavby
F2.01 Komunikace a hrubé terenní úpravy
F2.02 Dešťová kanalizace komunuikace trasa č.2
F2.03 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.6
F2.04 Splašková kanalizace
F2.05 Pitný vodovod
F2.06 Silnoproudé rozvody - přípojka arboreta

III část:
SO 31 Zásobní řad pitné vody
SO 37 Dešťová kanalizace - stoka A
SO 41 VTL plynovod
SO 42 RS plynu
SO 43 STL plynovod
SO 53 Rozvody NN
SO 55 Síťové rozvody telefonu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Letenská 15
118 10 Praha 1
Kontakt: Podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, Letenská 15
118 10 Praha 1, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97,
e-mail: podatelna@mfcr.cz; tel. +420 257042705.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.02.2017 13:00
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016 00:00