Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011017753


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
K.ú. Dřínov u Komořan, Ervěnice, Kundratice u Chomutova a Nové Sedlo nad Bílinou
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, březen 2013.
Předmětem plnění je stavba, která spojuje stávající vodní tok „Přeložka Vesnického potoka“ a stávající vodní tok „Bílina“. Rozsah území v tomto prostoru je dán začátkem a koncem gravitačního propojení. Začátek gravitačního propojení je v místě napojení na vodní tok Bílina – cca 70 m severovýchodně od stávajícího vyústění trubního převodu toku Bíliny. Konec gravitačního propojení je v místě napojení na plánovaný rozdělovací objekt na „Přeložce Vesnického potoka“.
Zájmovým územím jsou převážně prostory vnitřní výsypky ČSA spolu s retenčními nádržemi Hedvika a Marcela, a Ervěnický koridor (vnitřní výsypka dolů J. Šverma a Čs. armády).
Stavba je navržena tak, aby bylo co nejúčelněji dosaženo cíle stavby – vytvoření lokálního biokoridoru s cílem dosažení plné obnovy původního přírodního rázu krajiny s přihlédnutím k aktuálním potřebám této vodohospodářské soustavy – převodem části případných povodňových průtoků a dosažení tím vyššího stupně ochrany stávajících vodních toků
a přilehlých území pod navrhovaným oddělením z přeložky Vesnického potoka. Stavba jakožto komplex převážně vodohospodářských objektů bude obecně prováděna obvyklým postupem výstavby „proti vodě“ tak, aby bylo zajištěno odvádění vod již dokončenými úseky toků.
Stavba je s ohledem na charakter prací dělena na tyto stavební objekty:
SO 00 – Likvidace starých důlních děl
SO 01 – Přítok do nádrže Hedvika
SO 02 – Spojení nádrží Hedvika a Marcela
SO 03 – Odtok z nádrže Marcela do Bíliny
SO 04 – Přelivný objekt hráze Hedvika
SO 05 – Hráz Marcela
SO 06 – Přelivný objekt hráze Marcela
SO 07 – Terénní úpravy pod hrází Marcela vč. odvodnění
SO 08 – Náhrada ČS Vysoká Pec
SO 09 – Náhrada ČS Kundratice
SO 10 – Biologická opatření
SO 11 – Telemetrie a stavební část
SO 12 – Požární stanoviště u nádrže Hedvika
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45112000-5
 
Další předměty
45112500-0
45246200-5
45247211-2
45121000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny Odstraňování ekologických škod ve smyslu usnesení vlády č. 50/2002, resp. č. 272/2002 směřující k obnově vodních složek krajiny, obnově krajinné zeleně a obnově biokoridorů a biocenter dle odst. II přílohy usnesení vlády č. 272/2002.
Jedná se o vybudování nového vodního koryta, které zajistí gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes rekultivovanou část vnitřní výsypky lomu ČSA. Dojde tak k částečné obnově původního hydrologického režimu, který byl narušen historickou báňskou činností. V důsledku počátečního rozvoje lomu ČSA v 70-tých létech 20. století došlo totiž k přeložení Vesnického potoka mimo tehdejší těžební prostor lomu. Povrchový důl při svém postupu východním směrem tento prostor již opustil a vyuhlená část dolu byla zpětně zasypána tzv. vnitřní výsypkou. Výsypka byla rekultivována, přičemž zde vznikly dvě vodní plochy, které nemají žádný odtok ani přítok. Morfologie vnitřní výsypky však umožňuje navrácení Vesnického potoka přibližně do původní trasy, kdy zároveň propojí obě vodní plochy s řekou Bílinou v tzv. Ervěnickém koridoru. Díky tomu se významným způsobem posílí tzv. malý vodní cyklus na vnitřní výsypce, jejíž vodní režim je značně deficitní. Nové koryto zároveň může sloužit jako vodní biokoridor, čímže se posílí územní systém ekologické stability. Mezi další přínosy patří zvýšení retenční schopnosti krajiny, neboť v rámci záměru bude významně navýšena kapacita stávajících vodních ploch na vnitřní výsypce, což může být klíčové zejména při povodňových průtocích ve Vesnickém potoce, neboť v současnosti jsou veškeré vody převáděny do vodní nádrže Újezd a z ní do řeky Bíliny jako hlavního recipientu. Záměr sice také počítá s odtokem vody do řeky Bíliny, avšak přes novou soustavu vodních nádrží, která nabídne nemalý retenční prostor pro pozdržení extrémních průtoků povrchových vod. Nový vodní prvek v rekultivované krajině bude dále přirozeným recipientem povrchových vod z nově vytvořeného lokálního podpovodí. Umožní tak gravitační odvádění vod z bývalých ochranných příkopů při západním okraji lomu, odkud musejí být vody nuceně přečerpávány a rovněž bude odvádět vody z prostoru v současnosti sanovaných severozápadních svahů lomu ČSA. Záměr bude mít rovněž celou řadu ekologických dopadů. Jeho koncepce v prostoru kolem vodních ploch počítá s vytvářením nových biotopů obecně podporující biodiverzitu, a to především rozvoj společenstev vzácných či zvláště chráněných druhů. Tento nový stabilizační prvek v krajině bude do budoucna významně usnadnit šíření druhů do dalších dokončovaných rekultivačních etap vnitřní výsypky.
b) popis předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, březen 2013.
Předmětem plnění je stavba, která spojuje stávající vodní tok „Přeložka Vesnického potoka“ a stávající vodní tok „Bílina“. Rozsah území v tomto prostoru je dán začátkem a koncem gravitačního propojení. Začátek gravitačního propojení je v místě napojení na vodní tok Bílina – cca 70 m severovýchodně od stávajícího vyústění trubního převodu toku Bíliny. Konec gravitačního propojení je v místě napojení na plánovaný rozdělovací objekt na „Přeložce Vesnického potoka“.
Zájmovým územím jsou převážně prostory vnitřní výsypky ČSA spolu s retenčními nádržemi Hedvika a Marcela, a Ervěnický koridor (vnitřní výsypka dolů J. Šverma a Čs. armády).
Stavba je navržena tak, aby bylo co nejúčelněji dosaženo cíle stavby – vytvoření lokálního biokoridoru s cílem dosažení plné obnovy původního přírodního rázu krajiny s přihlédnutím k aktuálním potřebám této vodohospodářské soustavy – převodem části případných povodňových průtoků a dosažení tím vyššího stupně ochrany stávajících vodních toků a přilehlých území pod navrhovaným oddělením z přeložky Vesnického potoka. Stavba jakožto komplex převážně vodohospodářských objektů bude obecně prováděna obvyklým postupem výstavby „proti vodě“ tak, aby bylo zajištěno odvádění vod již dokončenými úseky toků.
Stavba je s ohledem na charakter prací dělena na tyto stavební objekty:
SO 00 – Likvidace starých důlních děl
SO 01 – Přítok do nádrže Hedvika
SO 02 – Spojení nádrží Hedvika a Marcela
SO 03 – Odtok z nádrže Marcela do Bíliny
SO 04 – Přelivný objekt hráze Hedvika
SO 05 – Hráz Marcela
SO 06 – Přelivný objekt hráze Marcela
SO 07 – Terénní úpravy pod hrází Marcela vč. odvodnění
SO 08 – Náhrada ČS Vysoká Pec
SO 09 – Náhrada ČS Kundratice
SO 10 – Biologická opatření
SO 11 – Telemetrie a stavební část
SO 12 – Požární stanoviště u nádrže Hedvika
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a plnění usnesení vlády ČR č. 50/2002
č. 189/2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu. Procesování programu je v odborné gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 144 měsíců je nejvýše možná.
Předpokládaný harmonogram výstavby:
Dle projektu lhůta výstavby technické části je 18 měsíců. Tato lhůta platí pro vodohospodářské a stavební objekty (SO 00 až SO 10.1 a SO 11 až SO 13). Po dokončení technické části bude probíhat napouštění vybudované soustavy vodních děl až na úroveň projektovaných provozních hladin obou nádrží (1 až 3 roky). Po dosažení provozních hladin bude zahájen roční zkušební provoz soustavy vodních děl, který bude zajišťovat zhotovitel a na základě vyhodnocení zkušebního provozu rovněž zpracuje manipulační a provozní řád pro soustavu vodních děl a zajistí jejich schválení vodoprávním úřadem.
Součástí technické části bude biologické opatření – dokončení SO 10.2 ve lhůtě výstavby technické části (18 měsíců). Po provedení SO 10.2 bude následovat základní pěstební péče, která zahrnuje 1. tříletý cyklus péče o výsadby (SO 10.3 až SO 10.5). Základní pěstební péče bude probíhat souběžně s napouštěním vodního díla a jeho zkušebním provozem. Základní pěstební péče bude dokončena souběžně s kolaudací vodního díla.

Výše uvedené části díla „technická část“ a „biologická opatření - 1. tříletý cyklus péče o výsadby“ považuje zadavatel za jeden samostatně stavebně či technicky oddělitelný celek (zejména ve smyslu článku 2.7 a 5.4 realizační smlouvy).

Následná pěstební péče v rozsahu SO 10.6 až 10.9 bude trvat 6 let. Tato pěstební péče zahrnuje již jen standardní pěstební opatření (okopávka sazenic, nátěr proti okus, vyžínání, přihnojení sazenic, tvarový ořez).


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Obchodní podmínky a platební podmínky jsou součástí zadávacích podmínek v podobě smlouvy. Zadávací podmínky budou uveřejněny na Profilu zadavatele.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
08/07/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh