Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011020874


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Pilotní pokus sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o.“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Areál společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Moravskoslezský kraj
Kód NUTS
CZ08
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle Projektové dokumentace pilotního pokusu sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. zpracované společností Biodegradace, s.r.o. ze srpna 2012 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. 9/OV/8515/05/Cr ze dne 2.12.2005, které v bodě 8 stanoví cílové parametry sanace podzemních vod prostoru SP8.Předmětem plnění je provedení pilotního pokusu sanace podzemní vody na sanační ploše SP8 v severní části areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o., a vyhodnocení účinnosti jak celého technologického celku, tak i vyhodnocení účinnosti jednotlivých stupňů technologie.Cílem prací je optimalizace postupu následných sanačních prací, optimalizace technologických celků a prověření navržené sanační technologie z hlediska reálných možností dosažení stanovených cílových limitů.Předmětem plnění je rozsah prací prováděný v uvedených etapách:

• Projekční etapa

• Realizační etapy

• Vyhodnocení, návrh nejvhodnějších technologií a jejich optimalizace

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90722200-6
 
Další předměty
71610000-7
71351910-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem prací je optimalizace postupu sanace saturované zóny v prostoru SP8 v areálu společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o., optimalizace technologických celků a prověření navržené sanační technologie z hlediska reálných možností dosažení cílových limitů stanovených v bodě 8 rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava
č.j. 9/OV/8515/05/Cr ze dne 2.12.2005.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pilotního pokusu sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. zpracované společností Biodegradace, s.r.o. ze srpna 2012 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava
č.j. 9/OV/8515/05/Cr ze dne 2.12.2005, které v bodě 8 stanoví cílové parametry sanace podzemních vod prostoru SP8.

Předmětem plnění je provedení pilotního pokusu sanace podzemní vody na sanační ploše SP8 v severní části areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o., a vyhodnocení účinnosti jak celého technologického celku, tak i vyhodnocení účinnosti jednotlivých stupňů technologie.

Cílem prací je optimalizace postupu následných sanačních prací, optimalizace technologických celků a prověření navržené sanační technologie z hlediska reálných možností dosažení stanovených cílových limitů.

Předmětem plnění je rozsah prací prováděný v uvedených etapách:
• Projekční etapa
• Realizační etapy
• Vyhodnocení, návrh nejvhodnějších technologií
a jejich optimalizace
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků Ministerstva financí vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 241/04 ze dne 1.7.2004, mezi Fondem národního majetku (dnes Ministerstvo financí) a společností BorsodChem MCHZ s.r.o.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.04.2016
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.03.2017
Délka prací bude 12 měsíců.

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 12 měsíců je nejvýše možná.
V materiálu „Projektová dokumentace pilotního pokusu sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.“ ze srpna 2012 zpracované společností Biodegradace s.r.o., je v kapitole 4.1 uvedeno: „PPS bude probíhat 6 měsíců, resp. 26 týdnů. Doporučujeme realizaci PPS načasovat tak, aby pokus probíhal i v zimních měsících (cca 2 měsíce na konci PPS) a to z důvodu ověření účinnosti i v tomto ročním období a prověření technologických celků a rozvodů v mrazivém počasí.“
Tento požadavek upřesňujeme následovně. Je požadováno PPS načasovat tak, aby pokus probíhal i v zimních měsících, ale nemusí být v zimních měsících realizovány měsíce na konci PPS.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Obchodní podmínky a platební podmínky jsou součástí zadávacích podmínek v podobě smlouvy. Zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
24/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh