Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011024747


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Město Orlová
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů: Humanizace centra Orlové-Lutyně, Revitalizace prostranství centra Města Orlové-Lutyně a Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlová-Lutyni. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45223310-2
 
Další předměty
45233160-8
45211340-4
77300000-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
22
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Město Orlová je jedním z nejpostiženějších měst České republiky z titulu následků hornické činnosti a důlních škod. Těžba černého uhlí zde probíhá již téměř 200 let. V šedesátých letech minulého století zde bylo právě z důvodu velkých dopadů hornické činnosti spočívající v devastaci staveb a infrastruktury tehdejší vládou rozhodnuto o postupné likvidaci stávající Orlové a výstavbě nového sídliště v připojené obci Horní Lutyně, kde budou přestěhováni obyvatelé historické části města a také noví obyvatelé, kteří zde přicházejí v rámci náborových akcí šachet. Bylo tak vybudováno sídliště, kde dnes žije téměř 31 tisíc obyvatel, avšak bez důležitých aspektů, infrastruktury včetně náměstí. Veřejná zakázka směřuje k vybudování funkčního centra Orlové-Lutyně, které by z podstatné části nahradilo dřívější funkční centrum historické části města.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně zpracované společnostmi Hutní projekt Ostrava a.s., Atelier RAW, s.r.o., MARPO, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. Veřejná zakázka se sestává z následujících objektů:
Humanizace centra Orlové-Lutyně (financováno Ministerstvem financí a Městem Orlová) - 1. Přeložky sítí a nové vedení sítí ( objekt SO 01);2. Podzemní parkování, včetně východů pro parkující a vjezdu ( objekt SO 02); 3. Hlavní náměstí ( objekt SO 03); 4. Náměstí před MěU a kulturním domem (objekt SO04); 5. Městský park – rozšíření ( objekt SO 05); 6. Vegetační úpravy ( objekt SO 06).
Revitalizace prostranství centra Města Orlové-Lutyně (financováno Městem Orlová) - 1. Kašna ( objekt SO 01); 2. Fontána kruhová ( objekt SO 02); 3. Fontána mlhová ( objekt SO 03); 4. Mobiliář ( objekt SO 04); 5. Veřejné osvětlení ( objekt SO 05); 6. Úprava autobusové zastávky ( objekt SO 06)
Polyfunkční dům dům A nad parkovištěm v Orlová-Lutyni (financováno Městem Orlová) - 1. Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové – Lutyni
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Veřejná zakázka je součástí návrhů prioritních projektů programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který je založen především na usneseních vlády České republiky č. 295/2002, č.592/2002, č. 756/2002, č.18/2004, č.726/2006, č.931/2007 a č.119/2009. Program je v gesci Ministerstva průmyslu obchodu ČR a ministerstva financí ČR a veřejná zakázka vypsaná v rámci tohoto programu se podílí na řešení revitalizace vymezených území Moravskoslezského kraje. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: 01. 03. 2016
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31. 12. 2017
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 22 měsíců je nejvýše možná.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
Ministerstvo financí jedná ve věci zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy za společné zadavatele, kterými jsou Město Orlová a Česká republika - Ministerstvo financí.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh