Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011025272


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043946
K rukám:
Ing. Martin Matoška
       
E-mail:
martin.matoska@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Ostrava, k.ú. Mariánské Hory, Moravskoslezský kraj
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny JanŠverma společnosti OKK Koksovny, a.s. dle „Technických podkladů pro veřejnou zakázku na zpracování projektu sanace“ z března 2015 zpracovaného společností AQD – envitest, s.r.o., Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava, IČ 26 87 84 53 (dále jen „Technické podklady“), a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/1215987.012/13/VBC ze dne 2.9.2013 (dále jen „Rozhodnutí ČIŽP“).

Účelem práce je zpracování projektové dokumentace opatření vedoucí k nápravě závadného stavu směřující k odstranění závadného stavu způsobeného kontaminací horninového prostředí včetně podzemní vody v důsledku existence staré ekologické zátěže v areálu Kokosvny Jan Šverma v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Švermova (dále jen areál KJŠ).

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace sanace areálu KJŠ společnosti OKK Koksovny, a.s. dle „Technických podkladů“ a shora uvedeného Rozhodnutí ČIŽP. Lokalita se nachází v oblasti lehkého průmyslu statutárního města Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, k.ú. Mariánské hory, kód 713 830, ulice Švermova, Ostrava.

Předmět plnění – projekt sanace bude členěn na:

• Projekt demoličních prací.

• Projekt sanace zemin.

• Projekt ochranného čerpání podzemních vod

• Projekt monitoringu podzemních vod

• Projekt sanace podzemních vod.

• Způsob prokázání dosažení sanačních limitů.

Projektová dokumentace sanace bude, z hlediska předmětu plnění, zpracována tak, aby zadavateli umožnila případné zadání prací v jednotlivých logicky ucelených částech.

Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat od zhotovitele projektové dokumentace vypracování i více variant řešení (členění), nejvýše však tři.

Projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky (veřejných zakázek) na realizaci prací a z tohoto důvodu musí být zpracována mj. minimálně do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dodavatele prací a to v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71320000-7
 
Další předměty
71322100-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Cílem je zpracování prováděcího projektu v souladu s Rozhodnutím ČIŽP čj, ČIŽP/49/OOV/SR01/1215987. 012/13/VBC ze dne 2.9.2013.

b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny JanŠverma společnosti OKK Koksovny, a.s. dle „Technických podkladů pro veřejnou zakázku na zpracování projektu sanace“ z března 2015 zpracovaného společností AQD – envitest, s.r.o., Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava, IČ 26 87 84 53 (dále jen „Technické podklady“), a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/1215987.012/13/VBC ze dne 2.9.2013 (dále jen „Rozhodnutí ČIŽP“).

Účelem práce je zpracování projektové dokumentace opatření vedoucí k nápravě závadného stavu směřující k odstranění závadného stavu způsobeného kontaminací horninového prostředí včetně podzemní vody v důsledku existence staré ekologické zátěže v areálu Kokosvny Jan Šverma v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Švermova (dále jen areál KJŠ).

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace sanace areálu KJŠ společnosti OKK Koksovny, a.s. dle „Technických podkladů“ a shora uvedeného Rozhodnutí ČIŽP. Lokalita se nachází v oblasti lehkého průmyslu statutárního města Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, k.ú. Mariánské hory, kód 713 830, ulice Švermova, Ostrava.

Předmět plnění – projekt sanace bude členěn na:
• Projekt demoličních prací.
• Projekt sanace zemin.
• Projekt ochranného čerpání podzemních vod
• Projekt monitoringu podzemních vod
• Projekt sanace podzemních vod.
• Způsob prokázání dosažení sanačních limitů.

Projektová dokumentace sanace bude, z hlediska předmětu plnění, zpracována tak, aby zadavateli umožnila případné zadání prací v jednotlivých logicky ucelených částech.

Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat od zhotovitele projektové dokumentace vypracování i více variant řešení (členění), nejvýše však tři.

Projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky (veřejných zakázek) na realizaci prací a z tohoto důvodu musí být zpracována mj. minimálně do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky dodavatele prací a to v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 131/96, ze dne 18.4.1996 a souvisejícími dodatky „o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky a společností OKK Koksovny, a.s.

d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: Doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 12 měsíců je nejvýše možná.

-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele. Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh