Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011026038


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257042590
K rukám:
Jitka Thámová
       
E-mail:
Jitka.Thamova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Provoz, údržba a podpora Portálu spořících státních dluhopisů
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Praha
Kód NUTS
CZ01
Kód NUTS
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem zadání veřejné zakázky je provozování, provádění údržby a poskytování podpory Informačního systému Distribuce spořících státních dluhopisů, který je určen pro distribuci a správu spořících státních dluhopisů a ostatních státních dluhopisů, u nichž je emisními podmínkami ve smyslu § 26 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, vyloučena nebo omezena převoditelnost.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72261000-2
 
Další předměty
72267100-0
72253200-5
72310000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
07/12/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1.
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Centrální depozitář cenných papírů (dále jen "CDCP") spravuje samostatnou evidenci, ve které jsou vedeny Spořící státní dluhopisy (dále jen "SSD") v elektronické podobě, provozuje služby pro majitele majetkových účtů v evidenci Ministerstva financí a umožňuje obsluhu majetkových účtů prostřednictvím privátní části Informačního systému Distribuce spořících státních dluhopisů (dále též "IS DSSD").
Elektronický přístup ke správě majetkového účtu nahrazuje plně také zasílání papírových výpisů z majetkových účtů, které jsou dle Provozního řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí rozesílány vlastníkům SSD.
2.
Popis předmětu veřejné zakázky: Ministerstvo financí požaduje provoz, údržbu a podporu (dále jen "Podporu") Informačního systému Distribuce spořících státních dluhopisů pro distribuci a správu spořících státních dluhopisů a ostatních státních dluhopisů, u nichž je emisními podmínkami ve smyslu § 26 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, vyloučena nebo omezena převoditelnost.
3.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Podpora Informačního systému Distribuce spořících státních dluhopisů zaručuje redukci distribučních nákladů na prodej SSD v podobě snížených poplatků hrazených smluvním distributorům.
Podpora Informačního systému Distribuce spořících státních dluhopisů nahrazuje plně také zasílání papírových výpisů z majetkových účtů, které jsou dle Provozního řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí rozesílány vlastníkům SSD
- umožňuje zejména úpis, reinvestici jmenovité hodnoty, resp. posledního výnosu, předčasné splacení a převod SSD
- zajištuje přímý přístup majitelům účtů k privátním informacím evidovaným na majetkovém účtu
- zabezpečenou elektronickou komunikaci mezi Ministerstvem financí a majitelem majetkovém účtu
- prostřednictvím elektronického přístupu je potřeba provádět změnu osobních údajů, generovat výpisy z majetkového účtu a případně provádět i další operace související se správou majetkových účtů vlastníků SSD
- musí být dostupná 24h denně.
4.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Od 1.1.2016-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
PŘEDPOKLÁDANÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 23 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
06/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh