Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011009559


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Areál závodu, Moravský Beroun v Olomouckém kraji
Kód NUTS
CZ071
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle Projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun (dále také „právnická osoba“ nebo „nabyvatel“), zpracované společností ALFA SYSTÉM s.r.o. Dobříč 2, 252 25 Jinočany a dle Rozhodnutí ČIŽP ze dne 25.7.2014 č.j. ČIŽP/48/OOV/SR01 /0612739.003/14/OMO, sp. zn.: ČIŽP/48/OOV/SR01/0612739, ze dne 25.7.2014, (které je přílohou č. 4 ZD).Předmětem plnění je sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí výrobní haly č. 201 metodami in-situ, odtěžba kontaminovaných zemin mezi výrobní halou č. 201 a Důlním potokem v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP, podle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun.Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže, spočívající ve výskytu ftalátu v zeminách a podzemních vodách v areálu závodu GRANITOL akciová společnost a jejich průniku do povrchových vod Důlního potoka.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90733900-3
 
Další předměty
90522200-4
45121000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny Realizace projektu má vést k plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0053/94 a ke splnění podmínek stanovených rozhodnutím České inspekce životního prostředí č. j.: ČIŽP/48/OOV/SR01/0612739.003/14/OMO ze dne 25. 7. 2014, kterým byla společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun, uložena povinnost provést sanační opatření k odstranění kontaminace zemin a podzemních vod pod výrobní halou č. 201 a v jejím nejbližším okolí v areálu společnosti.
b) popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění je sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí výrobní haly č. 201 metodami in-situ, odtěžba kontaminovaných zemin mezi výrobní halou č. 201 a Důlním potokem v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ALFA SYSTÉM s. r. o. v listopadu 2013.
Předmětem plnění je:
- Předsanační doprůzkum a doplnění monitorovacího systému,
- Ochranný záchytný drén podél výrobní haly č. 201,
- Vybudování sanačního systému pro sanaci nesaturované zóny a podzemních vod pod halou
č. 201,
- Sanační čerpání podzemních vod,
- Aplikace motod sanace in-situ,
- Těžba kontaminovaných zemin,
- Obnova zpevněných povrchů a likvidace sond
a sanačních objektů po ukončení aktivního sanačního zásahu,
- Monitoring sanačních prací,
- Postsanační monitoring.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 0053/94 ze dne 4. 10. 1994 „o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky a společností GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.09.2015
Předpokládaný termín dokončení sanace: 31.12.2021
Předpokládaný termín ukončení postsanačního monitoringu: 31.12.2023
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 100 měsíců je nejvýše možná.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.

Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce a dále subdodavatel zajišťující níže uvedené činnosti z předmětu plnění:

- nakládání s odpady, včetně nakládání s nebezpečnými odpady
- realizace vrtných prací
- aplikace sanačních metod in-situ a sanační čerpání podzemních vod

 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
12/03/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh