Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011033892


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043449
K rukám:
Martina Purchartová
       
E-mail:
verejne.zakazky@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Poskytování auditních služeb ESI fondů
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 9 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Kód NUTS
CZ
Kód NUTS
Kód NUTS
CZ01
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy - fondy ESI):- Podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánu v případě nedostatku personálních zdrojů Auditního orgánu pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv.

- Hlavními výstupy v této oblasti budou podklady pro vypracování zpráv o provedených auditech, případně přímo zprávy o provedených auditech.- Provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací.

- Hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
21 275 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
79212300-6
 
Další předměty
79210000-9
79212100-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb: Prostřednictvím veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby Auditního orgánu Ministerstva financí řádně poskytovat auditní služby při zajišťování úkolů Auditního orgánu v souladu s čl. 123 odst. 4 a čl. 127 nařízení č. 1303/2013 a ve vazbě na čl. 152 a 153 nařízení č. 1303/2013 také v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 nařízení č. 1083/2006, rámcem platných a účinných právních a metodických předpisů EU a ČR a aktuálními požadavky Evropské komise.
Potřeba zabezpečení činností v působnosti Auditního orgánu nezávislým externím subjektem může vyvstat zejména v souvislosti s:
- neočekávaným nedostatkem personálních zdrojů AO pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv,
- potřebou nezávislého provedení auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačních programů Technická pomoc ve vzorku operací.
2. Popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky bude poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu Ministerstva financí u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy - fondy ESI):
- Podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánu.
- Provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:Realizovaná veřejná zakázka má přímý vztah k potřebám veřejného zadavatele, které vychází z právních předpisů EU a které jsou průběžně upřesňovány Evropskou komisí.
Veřejný zadavatel předpokládá, že realizace předmětu veřejné zakázky podstatnou měrou přispěje k naplnění potřeb zadavatele.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Na základě VZ bude s uchazečem uzavřena rámcová smlouva o poskytování auditních služeb. Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Technická pomoc 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://portal.gov.cz/portal//obcan/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://portal.gov.cz/portal//obcan/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.gov.cz/portal//obcan/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
07/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh