Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011031381


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
AERO Vodochody, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Odolena Voda a území mezi areálem spol. a obcí Postřižín.
Kód NUTS
CZ020
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže, spočívající v kontaminaci podzemní vody dominantně chlorovanými alifatickými uhlovodíky a lokálně ropnými uhlovodíky v západní polovině areálu AERO Vodochody a.s. a jeho severozápadní předpolí směrem k jižní části obce Postřižín a Postřižínskému potoku, kam kontaminace migruje. Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Pilotní test a projektová dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody a.s.“ zpracované společností EKOSYSTEM spol. s r.o. a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.033/11/PJC ze dne 06.04.2011.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující práce:

1. Projekční a legislativní příprava.

2. Realizace přípravných činností.

a) předsanační monitoring, b) vrtné práce, c) instalace sanačních technologií, d) instalace sanačních technologií IN SITU včetně rozvodů, e) instalace systému čidel a technologie pro sledování statiky budov v areálu nabyvatele, f) vybudování vodovodních přípojek pro sanační technologie IN SITU včetně rozvodů,

g) vybudování sanačně – provzdušňovacích přehrážek na Potřižínském potoce, h) realizace matematického modelování kontaminace na lokalitě.

3. Sanace saturované zóny

a) odstranění nadlimitní koncentrace ClU v podzemní vodě na lokalitě, metodou sanačního čerpání, metodou BRD kombinovanou s aplikací nanoželeza,

b) odstranění nadlimitní koncentrace RU z podzemní vody metodou sanačního čerpání a promývání s přídavkem povrchově aktivní látky.

4. Demontáž sanační technologie a likvidace vrtů.

5. Postsanační monitoring.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90733900-3
 
Další předměty
45255110-3
90740000-6
79421000-1
45111291-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Problematika veřejné zakázky je zaměřena
na provedení sanačního zásahu dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.033/11/PJC ze dne 06.04.2011. Předmětem plnění je sanace horninového prostředí a podzemní vody v zájmovém území v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP a podle předmětné projektové dokumentace sanace.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Pilotní test a projektová dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody a.s.“ zpracované společností EKOSYSTEM spol. s r.o. a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.033/11/PJC ze dne 06.04.2011.
Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže, spočívající v kontaminaci podzemní vody dominantně chlorovanými alifatickými uhlovodíky a lokálně ropnými uhlovodíky v západní polovině areálu AERO Vodochody a.s. a jeho severozápadní předpolí směrem k jižní části obce Postřižín a Postřižínskému potoku, kam kontaminace migruje.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující práce:
1. Projekční a legislativní příprava.
2. Realizace přípravných činností.
a) předsanační monitoring, b) vrtné práce, c) instalace sanačních technologií, d) instalace sanačních technologií IN SITU včetně rozvodů, e) instalace systému čidel a technologie pro sledování statiky budov v areálu nabyvatele, f) vybudování vodovodních přípojek pro sanační technologie IN SITU včetně rozvodů,
g) vybudování sanačně – provzdušňovacích přehrážek na Potřižínském potoce, h) realizace matematického modelování kontaminace na lokalitě.
3. Sanace saturované zóny
a) odstranění nadlimitní koncentrace ClU v podzemní vodě na lokalitě, metodou sanačního čerpání, metodou BRD kombinovanou s aplikací nanoželeza,
b) odstranění nadlimitní koncentrace RU z podzemní vody metodou sanačního čerpání a promývání s přídavkem povrchově aktivní látky.
4. Demontáž sanační technologie a likvidace vrtů.
5. Postsanační monitoring.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 201/98 ze dne 05.08.1998 a následně doplněna dodatkem č.1 ze dne 09.10.2003 „o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky a společností AERO Vodochody a.s.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.09.2016
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.08.2026
Délka sanačních prací včetně 2 letého postsanačního monitoringu bude 120 měsíců.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh