Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011031372


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Areál spol. KOVOŠROT GROUP CZ a.s., divize Děčín.
Kód NUTS
CZ042
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013).

Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. provedení sanace podzemních vod v saturované zóně a v pásmu oscilace podzemních vod nesaturované zóny v prostoru „Předpolí jeřábové dráhy“ a její těsné blízkosti. Součástí sanačních prací bude sanační monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech. Po ukončení sanačních prací se bude na lokalitě provádět postsanační monitoring znečištění podzemních vod.

Cílem prací je dosažení sanačních limitů v souladu s rozhodnutím České inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem č.j.: ČIŽP/44/OOV/SR02/0719036.003/11/ÚLR ze dne 8.3.2011 – absence fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody (což podle AAR odpovídá 10 mg/l), tj.:

Pro etapu - sanační: provést sanaci podzemních vod v saturované zóně a v pásmu oscilace podzemních vod nesaturované zóny v prostoru „Předpolí jeřábové dráhy" a v její těsné blízkosti. Pro sanaci podzemních vod se stanovuje cílový parametr v podobě odstranění měřitelné fáze ropných látek z jejich hladiny v ohnisku kontaminace (Předpolí jeřábové dráhy). Součástí sanačních prací bude sanační monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech. Termín: nejpozději do 4 let od uzavření smlouvy s dodavatelem 2. etapy sanačních prací dle schválené projektové dokumentace na dokončení sanačního zásahu na lokalitě v Děčíně.

Pro etapu – postsanační: po ukončení sanačních prací na lokalitě v Děčíně provádět postsanační monitoring znečištění podzemních vod, který bude zaměřen na výskyt fáze ropných látek a na koncentraci NEL (resp. C10 – C40) v podzemních vodách a bude prováděn minimálně v těchto hydrogeologických objektech: drén, studna, HJ-1, HJ-2, HJ-3, HV-301, PJ-201, PJ-202, PJ-203. Postsanační monitoring bude realizován s četností 4x ročně v kvartálních intervalech po dobu 2 let.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90722200-6
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Problematika veřejné zakázky je zaměřena na provedení sanačního zásahu dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem č.j.: ČIŽP/44/OOV/SR02/0719036.003/11/ÚLR ze dne 8.3.2011. Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy v zájmovém území v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP a podle předmětné projektové dokumentace sanace.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013).
Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. provedení sanace podzemních vod v saturované zóně a v pásmu oscilace podzemních vod nesaturované zóny v prostoru „Předpolí jeřábové dráhy“ a její těsné blízkosti. Součástí sanačních prací bude sanační monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech. Po ukončení sanačních prací se bude na lokalitě provádět postsanační monitoring znečištění podzemních vod.
Cílem prací je dosažení sanačních limitů v souladu s rozhodnutím České inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem č.j.: ČIŽP/44/OOV/SR02/0719036.003/11/ÚLR ze dne 8.3.2011 – absence fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody (což podle AAR odpovídá 10 mg/l), tj.:
Pro etapu - sanační: provést sanaci podzemních vod v saturované zóně a v pásmu oscilace podzemních vod nesaturované zóny v prostoru „Předpolí jeřábové dráhy" a v její těsné blízkosti. Pro sanaci podzemních vod se stanovuje cílový parametr v podobě odstranění měřitelné fáze ropných látek z jejich hladiny v ohnisku kontaminace (Předpolí jeřábové dráhy). Součástí sanačních prací bude sanační monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech. Termín: nejpozději do 4 let od uzavření smlouvy s dodavatelem 2. etapy sanačních prací dle schválené projektové dokumentace na dokončení sanačního zásahu na lokalitě v Děčíně.
Pro etapu – postsanační: po ukončení sanačních prací na lokalitě v Děčíně provádět postsanační monitoring znečištění podzemních vod, který bude zaměřen na výskyt fáze ropných látek a na koncentraci NEL (resp. C10 – C40) v podzemních vodách a bude prováděn minimálně v těchto hydrogeologických objektech: drén, studna, HJ-1, HJ-2, HJ-3, HV-301, PJ-201, PJ-202, PJ-203. Postsanační monitoring bude realizován s četností 4x ročně v kvartálních intervalech po dobu 2 let.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 198/98 ze dne 02.06.1998 a následně doplněna dodatkem č.1 ze dne 05.06.2001 „o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky a společností Kovošrot Děčín a.s.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Délka sanačních prací včetně 2 letého postsanačního monitoringu bude 72 měsíců.
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 72 měsíců je nejvýše možná.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh