Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011031450


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a. s. Pardubice – etapa 1. A
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Hlavní závod společnosti PARAMO, a. s. Pardubice
Kód NUTS
CZ053
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle „Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. – etapa 1.A“ zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim ( říjen 2012 ) + doplněk č.1 ( leden 2014 )

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:

• SO 02 Surovinový žlab – demolice betonového žlabu a technologických rozvodů, sanace kontaminovaného podloží a zemin, zpětná rekultivace

• SO 03 Staré koryto Jesenčanského potoka – sanace kontaminovaných zemin a zpětná rekultivace

• SO 05 Vlečkové koleje – sanace kontaminovaného podloží a zemin včetně železničního spodku, svršku a demontáže vlečkových kolejí, zpětná rekultivace podloží včetně zřízení nového železničního spodku, svršku a kolejí

• SO 07 Zásobníky – demolice 3ks ocelových nádrží, čerpací stanice a tří ocelových van včetně potrubních a technologických rozvodů, sanace kontaminovaného podloží a zpětná rekultivace

• SO 10 Sanační a postsanační monitoring, kontaminace zemin, vyhodnocení sanačních a monitorovacích prací dílčími zprávami a závěrečnou zprávou

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90500000-2
 
Další předměty
45112400-9
44212410-6
45112300-8
45234181-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem je realizace etapy 1. A sanace lokality tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové č. j.: 5/OV/8098/2004/Chv-O8/04 ze dne 31. 8. 2004.
Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže tj. hlavních ohnisek kontaminace stavebních konstrukcí a horninového prostředí na výše citovaných objektech a dosažení cílových limitů sanace tj. pro zeminy a stavební konstrukce ukazatele NEL max. 10 000 mg/kg a pro podzemní vody odtranění fáze NEL.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle „Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. – etapa 1.A“ zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim ( říjen 2012 ) + doplněk č.1 ( leden 2014 )
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:
• SO 02 Surovinový žlab – demolice betonového žlabu a technologických rozvodů, sanace kontaminovaného podloží a zemin, zpětná rekultivace
• SO 03 Staré koryto Jesenčanského potoka – sanace kontaminovaných zemin a zpětná rekultivace
• SO 05 Vlečkové koleje – sanace kontaminovaného podloží a zemin včetně železničního spodku, svršku a demontáže vlečkových kolejí, zpětná rekultivace podloží včetně zřízení nového železničního spodku, svršku a kolejí
• SO 07 Zásobníky – demolice 3ks ocelových nádrží, čerpací stanice a tří ocelových van včetně potrubních a technologických rozvodů, sanace kontaminovaného podloží a zpětná rekultivace
• SO 10 Sanační a postsanační monitoring, kontaminace zemin, vyhodnocení sanačních a monitorovacích prací dílčími zprávami a závěrečnou zprávou.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků Ministerstva financí vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívající ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu č. 39/94, ze dne 6.6. 1994, mezi Českou republikou – Ministerstvo financí a společností PARAMO, a.s. Pardubice.
d) Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 9. 2016
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31. 8. 2021
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 60 měsíců je nejvýše možná.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce veřejné zakázky a dále subdodavatel zajišťující níže uvedené činnosti z předmětu plnění:
- nakládání s odpady, včetně nakládání s nebezpečnými odpady.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh