Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011031665


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043946
K rukám:
Ing. Martin Matoška
       
E-mail:
martin.matoska@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Poděbrady, Středočeský kraj
Kód NUTS
CZ020
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Aktualizace realizačního projektu sanačního zásahu, ČSAP, s.r.o., Poděbrady“ ze srpna 2011 zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČO: 45274428 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.Předmětem plnění je realizace sanačních prací na lokalitě ČSAP, s.r.o., která zahrnuje sanaci nesaturované zóny a sanaci saturované zóny kontaminovanou z důvodu svého dřívějšího využití jako parkoviště autobusů ČSAD se zázemím pro řidiče, čerpací stanicí pohonných hmot a olejovým hospodářstvím. Docházelo tak k únikům motorové nafty a oleji zejména z důvodu nedostatečného zabezpečení nádrží na motorovou naftu a provozu olejového hospodářství. Předmětem plnění sanačních prací je následující rozsah:Nesaturovaná zóna:

- Demolice stavebních konstrukcí a zpevněných ploch

- Metoda řízeného odtěžování

- Zneškodnění vzniklých odpadůSaturovaná zóna:

- Ochranné stavebně-sanační čerpání v průběhu odtěžování zemin

- Vlastní sanace saturované zóny (odčerpávání fáze z hladiny podzemní vody v obnažené stavební jámě, ochranné sanační čerpání v oblasti okraje kontaminačního mraku ve směru proudění podzemní vody)

- Zneškodnění vzniklých odpadůV rámci sanace budou dále provedeny následující práce:

- Průběžný sanační monitoring kvality podzemních vod a zemin

- Ukončení a vyhodnocení sanačního zásahu včetně závěrečné zprávy a analýzy rizika reziduální kontaminace

- Postsanační monitoringCílem prací je věcné a termínové splnění opatření k nápravě dané Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90420000-7
 
Další předměty
90522200-4
45232453-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Problematika veřejné zakázky je zaměřena na sanační práce dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003. Prioritou sanačních prací bude zajištění odborného zneškodnění ohnisek kontaminovaných zemin a zajištění sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod.

b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Aktualizace realizačního projektu sanačního zásahu, ČSAP, s.r.o., Poděbrady“ ze srpna 2011 zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČO: 45274428 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

Předmětem plnění je realizace sanačních prací na lokalitě ČSAP, s.r.o., která zahrnuje sanaci nesaturované zóny a sanaci saturované zóny kontaminovanou z důvodu svého dřívějšího využití jako parkoviště autobusů ČSAD se zázemím pro řidiče, čerpací stanicí pohonných hmot a olejovým hospodářstvím. Docházelo tak k únikům motorové nafty a oleji zejména z důvodu nedostatečného zabezpečení nádrží na motorovou naftu a provozu olejového hospodářství. Předmětem plnění sanačních prací je následující rozsah:

Nesaturovaná zóna:
- Demolice stavebních konstrukcí a zpevněných ploch
- Metoda řízeného odtěžování
- Zneškodnění vzniklých odpadů

Saturovaná zóna:
- Ochranné stavebně-sanační čerpání v průběhu odtěžování zemin
- Vlastní sanace saturované zóny (odčerpávání fáze z hladiny podzemní vody v obnažené stavební jámě, ochranné sanační čerpání v oblasti okraje kontaminačního mraku ve směru proudění podzemní vody)
- Zneškodnění vzniklých odpadů

V rámci sanace budou dále provedeny následující práce:
- Průběžný sanační monitoring kvality podzemních vod a zemin
- Ukončení a vyhodnocení sanačního zásahu včetně závěrečné zprávy a analýzy rizika reziduální kontaminace
- Postsanační monitoring

Cílem prací je věcné a termínové splnění opatření k nápravě dané Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 0237/2003 ze dne 3.3.2003 mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky a společností ČSAP s.r.o.

d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: Doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 51 měsíců je nejvýše možná.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele. Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh