Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011031975


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Sanace – opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti JMP, a.s. (nyní RWE GasNet s.r.o.), lokalita Uherské Hradiště“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Areál spol. RWE GasNet s.r.o. a jeho blízké okolí, Zlínský kraj.
Kód NUTS
CZ072
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění této zakázky jsou činnosti dle projektové dokumentace „Sanace – opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti JMP, a.s. (nyní RWE GasNet s.r.o.), lokalita Uherské Hradiště“ zpracovaná společností BIODEGRADACE s.r.o. z února 2009.

Cílem sanačních prací je:

- odstranění znečištění z horninového prostředí a rychlé, spolehlivé a definitivní vyřešení problémů vyplývajících z kontaminace zájmového území

- splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP OI Brno

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:

1. sanace nesaturované zóny (odtěžba kontaminovaných materiálů nesaturované zóny do hloubky od 1 m až do 3 m pod terénem, v oblasti plynojemu 3,5 m a pod terénem na části pozemků p.č. 1364, p.č. 287/1 a 1468/3, likvidace odpadů vzniklých při sanačním zásahu, stavebně technické čerpání vody z výkopů, úprava terénu, zásyp a hutnění odtěžených prostor),

2. sanace saturované zóny (po ukončení sanace nesaturované zóny), sanace kontaminovaných podzemních vod (sanační čerpání), odběry laboratorních vzorků a analýzy.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90522200-4
 
Další předměty
90733900-3
90740000-6
45112300-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě Uherské Hradiště společnosti RWE GasNet s.r.o. a to tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná Rozhodnutím ČIŽP OI Brno č.j. 7/OV/12337/04/Fi ze dne 9.9.2004, ve znění rozhodnutí č.j. 47/OOV/0630678,02/06/BVS ze dne 18.12.2006, č.j. ČIŽP/47/OOV/SR02/0630678.003/10/BVS ze dne 29.6.2010 a č.j.ČIŽP/47/OOV/SR03/0630678.003/14/BVS ze dne 1.4.2014.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této zakázky jsou činnosti dle projektové dokumentace „Sanace – opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti JMP, a.s. (nyní RWE GasNet s.r.o.), lokalita Uherské Hradiště“ zpracovaná společností BIODEGRADACE s.r.o. z února 2009.
Cílem sanačních prací je:
- odstranění znečištění z horninového prostředí a rychlé, spolehlivé a definitivní vyřešení problémů vyplývajících z kontaminace zájmového území
- splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP OI Brno
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:
1. sanace nesaturované zóny (odtěžba kontaminovaných materiálů nesaturované zóny do hloubky od 1 m až do 3 m pod terénem, v oblasti plynojemu 3,5 m a pod terénem na části pozemků p.č. 1364, p.č. 287/1 a 1468/3, likvidace odpadů vzniklých při sanačním zásahu, stavebně technické čerpání vody z výkopů, úprava terénu, zásyp a hutnění odtěžených prostor),
2. sanace saturované zóny (po ukončení sanace nesaturované zóny), sanace kontaminovaných podzemních vod (sanační čerpání), odběry laboratorních vzorků a analýzy.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků Ministerstva financí vůči nabyvateli privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu č. 194/97/02 ze dne 2.12.1997, ve znění pozdějších změn, mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností RWE GasNet s.r.o.
d) Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Doba plnění předmětu této veřejné zakázky je 39 měsíců.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh