Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011032451


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043961
K rukám:
Ing. Radmila Musilová
       
E-mail:
radmila.musilova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
obec Chodov , Karlovarský kraj
Kód NUTS
CZ041
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “ Sanace skládky tuhých dehtových kalů (TDK) – lokalita Stará Chodovská”, zpracované společností ARCH 93, spol. s r.o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře.

Cílem prací je odtěžení a odstranění tuhých dehtových kalů, sanace skládky tuhých dehtových kalů, odtěžení a odstranění kontaminovaných stavebních konstrukcí, likvidaci technologického zařízení skládky, demolice a likvidace souvisejících staveb a zpevněných ploch, odstranění fenolových vod, odtěžení a odstranění kontaminovaných zemin mimo vlastní skládkové těleso a rekultivaci celého dotčeného území.

Samotná sanace je rozdělena do dvou inženýrských objektů.

SO 01 – Sanace

Součástí sanace je:

Odtěžba, odstranění a likvidace tuhých dehtových kalů, odčerpání, odstranění a likvidace fenolových vod

Likvidace technologického zařízení skládky

Odstranění betonových zábran a panelů ze zpevněných ploch

Demolice a likvidace provozní budovy čerpací stanice

Sanace jímky na fenolové vody a přítoku do jímky

Sanační monitoring nesaturované zóny a pilotové stěny

SO 02 – Rekultivace

Součástí rekultivace je převrstvení sanovaného prostoru zúrodnitelnými zeminami a následné osetí. Dále bude řešeno odvedení povrchových vod a trvalé udržování hladiny vody v původní a zachované studni.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90513900-5
 
Další předměty
90522300-5
90513600-2
45112340-0
71610000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A.Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem prací je provedení sanace lokality tak, aby byla věcně splněna opatření k nápravě, dané Rozhodnutími ČIŽP OI Ústí nad Labem, ČIŽP/441/OOV/SR01/0609010.001/08/USB ze dne 8.8.2008, ČIŽP/441/OOV/0815203.003/11/DBS ze dne 8.4.2011 a ČIŽP/44/OOV/SR02/0815203.002/14/DDZ ze dne 18.6.2014.
Cílem prací je odtěžení a odstranění tuhých dehtových kalů, sanace skládky tuhých dehtových kalů, odtěžení a odstranění kontaminovaných stavebních konstrukcí, likvidaci technologického zařízení skládky, demolice a likvidace souvisejících staveb a zpevněných ploch, odstranění fenolových vod, odtěžení a odstranění kontaminovaných zemin mimo vlastní skládkové těleso a rekultivaci celého dotčeného území.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “ Sanace skládky tuhých dehtových kalů (TDK) – lokalita Stará Chodovská”, zpracované společností ARCH 93, spol. s r.o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře
Samotná sanace je rozdělena do dvou inženýrských objektů.
SO 01 – Sanace
Součástí sanace je:
Odtěžba, odstranění a likvidace tuhých dehtových kalů, odčerpání, odstranění a likvidace fenolových vod
Likvidace technologického zařízení skládky
Odstranění betonových zábran a panelů ze zpevněných ploch
Demolice a likvidace provozní budovy čerpací stanice
Sanace jímky na fenolové vody a přítoku do jímky
Sanační monitoring nesaturované zóny a pilotové stěny
SO 02 – Rekultivace
Součástí rekultivace je převrstvení sanovaného prostoru zúrodnitelnými zeminami a následné osetí. Dále bude řešeno odvedení povrchových vod a trvalé udržování hladiny vody v původní a zachované studni.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků Ministerstva financí vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu č. 205/98, ze dne 12.10.1998, mezi Fondem národního majetku (dnes Ministerstvo financí) a společností Sokolovská uhelná, a.s. (dnes Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
d) Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.9.2016
Předpokládaný termín dokončení plnění: 28.2.2026
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 114 měsíců je nejvýše možná.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh