Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010034249


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - revitalizace území Těrlické přehrady - Rekonstrukce mostu v Albrechticích"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Albrechtice (u Českého Těšína).
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – revitalizace území Těrlické přehrady“ – Rekonstrukce mostu v Albrechticích“.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45221111-3
 
Další předměty
45111000-8
45332200-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
11
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Projekt má za cíl rekonstrukci stávajícího mostu na ulici Školní. Důvodem realizace projektu je revitalizace oblasti postižené průmyslovou činností, náprava škod na majetku a zajištění dalšího rozvoje oblasti. Při budování Těrlické přehrady byl postaven silniční železobetonový trámový most se spřaženou mostovkou, který byl zřízen z důvodu přemostění řeky Stonávky na ul. Školní a pro návoz stavebního materiálu při výstavbě Těrlické přehrady. Konstrukce byla realizována současně s počátkem výstavby přehrady v roce 1955.
V souvislosti se stavbou přehrady a následným pracím docházelo k poškozování mostu častými průjezdy nákladní techniky a tím ke snížení jeho únosnosti až do současného stavu. Most byl frekventovaně využíván při stavbě přehrady, která byla budována primárně za podporou hutnické činnosti, což má negativní následky v současnosti.
V současné době je most ve špatném technickém stavu. Na základě statického posudku musel být omezen provoz pro nákladní vozidla, což je problematické vzhledem k tomu, že druhým mostem na ulici Těšínská sice nákladní vozidla přejedou řeku Stonávku, ale stěží se úzkými uličkami dostanou do míst, kde by se dostaly bez problému použitím mostu na ulici Školní.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Části stavby:
SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 DZS – Úprava komunikace a zpevněných ploch
SO 101 DZS - Silniční most
SO 301 – Přeložka veřejného vodovodu
Níže uvedené stavební objekty nejsou předmětem soutěže, ale jsou předmětem veřejné zakázky a uchazeč zajistí jejich realizaci dle smlouvy o smlouvě budoucí s dodavateli ČEZ DISTRIBUCE, a.s. a O2 Czech Republic, a.s.:
SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení spol. O2
SO – Samostatná související stavba přeložky NN spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Veřejná zakázka je součástí návrhů prioritních projektů programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který je založen především na usneseních vlády České republiky č. 295/2002, č.592/2002, č. 756/2002, č.18/2004, č.726/2006, č.931/2007 a č.119/2009. Program je v gesci Ministerstva průmyslu obchodu ČR a ministerstva financí ČR a veřejná zakázka vypsaná v rámci tohoto programu se podílí na řešení revitalizace vymezených území Moravskoslezského kraje. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.9. 2016
Předpokládaný termín dokončení plnění: 31. 7. 2017
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 11 měsíců je nejdéle možná a zahrnuje i zohlednění zimních měsíců.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh