Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011031665
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043946
K rukám:
Ing. Martin Matoška
       
E-mail:
martin.matoska@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://mfcr.ezak.cz/vz00001369
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 16
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Poděbrady, Středočeský kraj
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Aktualizace realizačního projektu sanačního zásahu, ČSAP, s.r.o., Poděbrady“ ze srpna 2011 zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČO: 45274428 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

Předmětem plnění je realizace sanačních prací na lokalitě ČSAP, s.r.o., která zahrnuje sanaci nesaturované zóny a sanaci saturované zóny kontaminovanou z důvodu svého dřívějšího využití jako parkoviště autobusů ČSAD se zázemím pro řidiče, čerpací stanicí pohonných hmot a olejovým hospodářstvím. Docházelo tak k únikům motorové nafty a oleji zejména z důvodu nedostatečného zabezpečení nádrží na motorovou naftu a provozu olejového hospodářství. Předmětem plnění sanačních prací je následující rozsah:

Nesaturovaná zóna:
- Demolice stavebních konstrukcí a zpevněných ploch
- Metoda řízeného odtěžování
- Zneškodnění vzniklých odpadů

Saturovaná zóna:
- Ochranné stavebně-sanační čerpání v průběhu odtěžování zemin
- Vlastní sanace saturované zóny (odčerpávání fáze z hladiny podzemní vody v obnažené stavební jámě, ochranné sanační čerpání v oblasti okraje kontaminačního mraku ve směru proudění podzemní vody)
- Zneškodnění vzniklých odpadů

V rámci sanace budou dále provedeny následující práce:
- Průběžný sanační monitoring kvality podzemních vod a zemin
- Ukončení a vyhodnocení sanačního zásahu včetně závěrečné zprávy a analýzy rizika reziduální kontaminace
- Postsanační monitoring

Cílem prací je věcné a termínové splnění opatření k nápravě dané Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90420000-7
 
Další předměty
90522200-4
45232453-2
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/11/2016 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
31/10/2020 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Poskytnutí jistoty dle § 67 zákona VZ ve výši 280.000,-- Kč, a to formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platební symboly pro případ poskytnutí peněžní jistoty jsou následující - účet č.: 20001-2629881/0710; variabilní symbol uchazeče: IČ u právnické osoby nebo datum narození u fyzické osoby; specifický symbol: 5171; Konstantní symbol: 558. Blíže v ZD.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:
- zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;
- pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;
Fakturovaná částka výhradně v Kč, DPH vypořádáno v každé platbě, zádržné právo 10 % z každé fakturované částky až do doby předání díla bez vad a nedodělků. Blíže v čl. V. Realizační smlouvy (příloha č.1 ZD).

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele. Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 53 odst.1 doklady dle odst. 3: písm.a) a b) výpis z evid. Rejstříku trestů;písm.c),d),e),g),i) ,j) k) a l) čestné prohl; písm.f) potvrz. fin. úřadu a čestné prohl; písm.h) potvrz. přísl. orgánu či instituce; doklady dle písm.f) a h) zadav. požad. předložit i v případě prokáz. splnění kvalif. výpisem ze sezn. kvalifik. dodav. - §127 odst.3 zák. VZ nebo výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem (ve smyslu §143 odst.3 zákona VZ).
Dle §54 písm.a) Výpis z obch. rejstříku; písm.b) ŽO (živnostenské oprávnění) pro geologické práce; ŽO pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování; ŽO pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; ŽO pro podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných; ŽO k provádění testování, měření, analýzy. U všech ŽO popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky.písm.c) zadavatel nepožaduje prokázat; písm.d) - osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, a sanační geologie dle § 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů; a - Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; a - certifikát Manažer vzorkování (MV) podzemních vod vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát obdobného relevantního zaměření. písm.e) zadavatel nepožaduje prokázat;Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K § 56 odst. 2 písm. a) seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech včetně osvědčení objednatelů; písm. b) seznam techniků či technických útvarů; písm. c) a d) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb ve formě prohlášení včetně prohlášení o účasti těchto osob na veřejné zakázce a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci; písm. f), a g) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. h) čestné prohlášení-přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění veřejné zakázky, a to všech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, které bude při plnění zakázky (realizaci) používat, s uvedením disponibilní kapacity každého zařízení.
K § 56 odst. 3 písm. a) seznam stavebních prací za posledních 5 let včetně osvědčení objednatelů; písm. b) seznam techniků či technických útvarů; písm. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací ve formě prohlášení včetně prohlášení o účasti těchto osob na veřejné zakázce a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci; písm. d), e) a f) zadavatel nepožaduje prokázat. Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
K § 56 odst. 2 písm. a) min. 3 realizované zakázky na poskytnutí služeb spočívající v sanaci zemin a sanaci podzemích vod o finančním objemu v souhrnu min. 15 milionů Kč bez DPH, přičemž- alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v sanaci zemin a sanaci podzemních vod kontaminovaných NEL a dosahovala celkového finančního objemu minimálně 10 milionů Kč bez DPH,a - alespoň jedna z těchto zakázek spočívala v odstranění nebo využití nebezpečného odpadu o minimální hmotnosti 3 000t.
Zadavatel uzná prokázání těchto 2 výše uvedených referenčních zakázek předložením buďto dvou samostatných osvědčení zadavatele ze dvou různých zakázek nebo pouze jednoho osvědčení zadavatele, ze kterého bude patrné poskytnutí služeb spočívající v sanaci zemin a sanaci podzemních vod kontaminovaných NEL a dosažením celkového finančního objemu minimálně 10 milionů Kč bez DPH a zároveň odstranění nebo využití nebezpečného odpadu o minimální hmotnosti 3000t v rámci jedné zakázky...Pokračování v čl. VI.3).
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
MF-5171/2016/4501
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 028-045377 ze dne 10/02/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
Kompletní zadávací dokumentace, vč. příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele.
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 16/06/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 30/11/2016 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
(hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, v přízemí budovy B, v zas. míst. č. 30
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Členové (popř. náhradníci) hodnotící komise, zapisovatel, 1 zástupce od každého uchazeče, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek stanovenou formou a způsobem podal nabídku. Blíže v ZD.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Pokračování čl. III.2.3)... k § 56 odst 2 písm. b) min. 2 technici • 1 geolog - sanační technik s VŠ vzděláním přírodovědného, technického nebo chemického zaměření, případně obdobného zaměření a 3 roky praxe při realizaci sanačních prací nebo SŠ vzděláním přírodovědného, technického nebo chemického zaměření, případně obdobného zaměření a 5 let praxe při realizaci sanačních prací. a • 1 manažer vzorkování podzemních vod s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření, a 3 roky praxe při realizaci sanačních prací nebo SŠ vzděláním přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření, a 5 let praxe při realizaci sanačních prací a Držitel Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod (MV), vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikátu obdobného zaměření; písm. e) min. 1 odpovědná osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření a 3 roky praxe při realizaci sanačních prací a osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, a sanační geologie dle § 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů; písm. h) Dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění veřejné zakázky, a to všech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, které bude při plnění zakázky (realizaci) používat, s uvedením disponibilní kapacity každého zařízení s tím, že disponibilní kapacita těchto zařízení bude k datu podání nabídky v součtu minimálně 3 000 t/rok. § 56 odst. 3 písm. a) min. 1 realizovaná zakázka na provedení stavebních prací spočívající v demolici kontaminovaných stavebních konstrukcí o finančním objemu minimálně 2 miliony Kč bez DPH. písm. b) min. 1 technik zajišťující kontrolu jakosti se SŠ vzděláním s 5 letou praxí v oboru stavebních prací nebo VŠ vzděláním s 3 letou praxí v oboru stavebních prací. písm. c) min. 1 odpovědná osoba s VŠ vzděláním stavebního zaměření s 3 letou praxí v oboru a kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz v záložce veřejné zakázky, VZ podle názvu. Informace o zahájení zadávacího řízení je uveřejněna na adrese http://www.mfcr.cz v části Veřejný sektor – Hospodaření - Veřejné zakázky - VZ podle názvu. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 13.5.2016 (pátek) od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hodin před vchodem do areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady, U Garáží 601, Poděbrady.Kontaktní osobou za zadavatele je: Ing. Monika Skalická, odborný referent oddělení 4502 Kontrola a realizace ekologických závazků, tel. +420 257 043 906; mobil: 725 850 889.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
21/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha 1 - Malá Strana
PSČ:
118 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
podatelna zadavatele, v mezipatře budovy B, vpravo, v místnosti č. 97
Tel.:
+420 257042705
K rukám:
       
E-mail:
podatelna@mfcr.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.mfcr.cz