Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011036819


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043357
K rukám:
       
E-mail:
verejne.zakazky@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS KSP
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Praha
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
Kód NUTS
CZ01
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Zajištění podpory provozu a rozvoje stávajícího informačního systému pro účely výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o StSp“).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72260000-5
 
Další předměty
72261000-2
72310000-1
72253000-3
72212000-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdější předpisů:

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Nutnost zajištění podpory provozu a rozvoje stávajícího zadavatelem v souladu s ustanoveními zákona o StSp (§ 9a, § 14, § 15 a další) provozovaného informačního systému pro kontrolu státních příspěvků stavebního spoření jakožto informačního systému veřejné správy s názvem „IS KSP“.


2. Popis předmětu veřejné zakázky:

1. Zajištění podpory provozu IS KSP především v těchto oblastech:
a) archivace a údržba kompletního programového vybavení IS KSP;
b) archivace a údržba veškerých dokumentací IS KSP;
c) zprovoznění IS KSP po jeho havárii;
d) řešení problémů, které vznikly při přenosu dat;
e) spolupráce při tvorbě podkladů pro revizní účely;
f) konzultace problémů vznikajících při zpracování dat;
g) podpora a údržba aplikací IS KSP (Exekutor, Administrátor, Prezentační web, Přenos dat, aplikace kontroly)
h) sledování a vyhodnocování průběhu zpracování dat v IS KSP;
i) zajištění hot-line podpory;
j) asistence při zpracování v případě potřeby;
k) vytváření jednorázových datových podkladů z databáze stavebního spoření;
l) jednorázové výběry doplňujících údajů do výroční zprávy;
m) řešení problémů způsobených stavebními spořitelnami předáním nepravdivých údajů do systému (mimořádné opravy);
n) řešení problémů vzniklých po zániku stavebních spořitelen;
o) účast na jednáních s pracovníky MF a zástupci stavebních spořitelen (na vyžádání).

2. Zajištění rozvoje systému IS KSP především v těchto oblastech:
a) rozvoj IS KSP v návaznosti na legislativní změny a v souvislosti s uživatelskými požadavky;
b) úpravy zpracování doplňujících údajů o nová kritéria dle požadavků Zadavatele;
c) navrhování nových řešení optimalizujících provoz IS KSP.


3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

IS KSP je provozován zejména pro účely výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o StSp v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku, zpracováním žádosti o poskytnutí státního příspěvku účastníkům stavebního spoření (za účastníky žádají o státní příspěvek na MF jednotlivé stavební spořitelny) a zpracováním informací ze zpráv o vracení částek státního příspěvku stavebními spořitelnami MF.


4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

36 měsíců po uzavření smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Obchodní a platební podmínky budou stanoveny formou závazného návrhu smlouvy, který bude přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
21/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh