Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010037010


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
K.ú. Kundratice u Chomutova, jižní úpatí Krušných hor.
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, listopad 2015.

Předmětem plnění jsou práce směřující ke zkapacitnění a zatěsnění stávajícího koryta vodního toku Vesnický potok. Jedná se o práce v délce 212,20 m, resp. 215,00 m včetně napojení na stávající kamenné koryto. Tento úsek stávajícího toku slouží jako bezpečnostní přepad v současnosti zatrubněné části toku. Voda nad kapacitou stávajícího zatrubnění (ocelové potrubí DN700) přepadá přes stávající přelivnou hranu u vtokového objektu zatrubnění a je následně sváděna předmětným úsekem toku (navrženým k rekonstrukci) do v současné době již rekonstruované části koryta Vesnického potoka. Tento stávající úsek toku je nekapacitní a netěsný. Zasakující voda z tohoto stávajícího koryta způsobuje stabilitní problémy severozápadních svahů lomu ČSA. Protože je stávající koryto od doby výstavby těsnící stěny a s tím souvisejícího zatrubnění (cca rok 1987) využíváno jen sporadicky (při vyšších průtocích), je značně zaneseno. Blíže v ZD.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45247110-4
 
Další předměty
77211400-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
12
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny Jedná se o zkapacitnění a zatěsnění stávající části vodního toku Vesnického potoka o celkové délce 212 m, čímž se zabrání průsakům vody ze stávajícího koryta do tělesa již sanovaných a rekultivovaných severozápadních svahů lomu ČSA.
b) popis předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, listopad 2015.

Předmětem plnění jsou práce směřující ke zkapacitnění a zatěsnění stávajícího koryta vodního toku Vesnický potok. Jedná se o práce v délce 212,20 m, resp. 215,00 m včetně napojení na stávající kamenné koryto. Tento úsek stávajícího toku slouží jako bezpečnostní přepad v současnosti zatrubněné části toku. Voda nad kapacitou stávajícího zatrubnění (ocelové potrubí DN700) přepadá přes stávající přelivnou hranu u vtokového objektu zatrubnění a je následně sváděna předmětným úsekem toku (navrženým k rekonstrukci) do v současné době již rekonstruované části koryta Vesnického potoka. Tento stávající úsek toku je nekapacitní a netěsný. Zasakující voda z tohoto stávajícího koryta způsobuje stabilitní problémy severozápadních svahů lomu ČSA. Protože je stávající koryto od doby výstavby těsnící stěny a s tím souvisejícího zatrubnění (cca rok 1987) využíváno jen sporadicky (při vyšších průtocích), je značně zaneseno.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a plnění usnesení vlády ČR č. 50/2002 č. 189/2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu. Procesování programu je v odborné gesci Ministerstva průmyslu obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky Doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 12 měsíců je nejvýše možná.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z celkové veřejné zakázky.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh