Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011038367


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043961
K rukám:
Ing. Radmila Musilová
       
E-mail:
radmila.musilova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Sanační práce v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál, s.r.o.
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Bruntál, Moravskoslezský kraj
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „BRUNTÁL - Alfa Plastik - TG2, projekt sanačních prací“ zpracované v květnu 2015 společností GHE, a.s., a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. č.j. 0136/98/0902/Gö ze 17.3.1998 a ČIŽP/49/OOV/SR02/0605493. 004/15/VMG z 22.12.2015.

Předmětem plnění jsou:

- Přípravné výkony

- Ochranné sanační čerpání do doby zprovoznění systému

- Sanace zemin nesaturované zóny (PV-405)

- Sanace podlah v nástrojárně a přilehlých místech (vjezdy a sklad)

- Invazivní sanace ohniska PV-27 včetně sanace podzemní vody

- Invazivní sanace ohniska PV-403 včetně sanace podzemní vody

- Sanace podzemní vody - ohnisko malá gramáž

- Sanace podzemní vody - ohnisko nástrojárna

- Sanační a postsanační monitoring

- Výkony geologické služby

Cílem prací je odstranění kontaminace NEL na lokalitě v nově dokumentovaných ohniscích a dočištění zbytkových ohnisek kontaminace v malé gramáži a v ohnisku PV-27 .

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90722200-6
 
Další předměty
90740000-6
90710000-7
45100000-8
45200000-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 :
a) popis potřeb, které mají bý splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem prací je odstranění kontaminace NEL na lokalitě v nově dokumentovaných ohniscích a dočištění zbytkových ohnisek kontaminace v malé gramáži a v ohnisku PV-27.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „BRUNTÁL - Alfa Plastik - TG2, projekt sanačních prací“ zpracované v květnu 2015 společností GHE, a.s., a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. č.j. 0136/98/0902/Gö ze 17.3.1998 a ČIŽP/49/OOV/SR02/0605493. 004/15/VMG z 22.12.2015.
Předmětem plnění jsou:
- Přípravné výkony
- Ochranné sanační čerpání do doby zprovoznění systému
- Sanace zemin nesaturované zóny (PV-405)
- Sanace podlah v nástrojárně a přilehlých místech (vjezdy a sklad)
- Invazivní sanace ohniska PV-27 včetně sanace podzemní vody
- Invazivní sanace ohniska PV-403 včetně sanace podzemní vody
- Sanace podzemní vody - ohnisko malá gramáž
- Sanace podzemní vody - ohnisko nástrojárna
- Sanační a postsanační monitoring
- Výkony geologické služby
Cílem prací je odstranění kontaminace NEL na lokalitě v nově dokumentovaných ohniscích a dočištění zbytkových ohnisek kontaminace v malé gramáži a v ohnisku PV-27 .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků Ministerstva financí vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu č.0118/95, mezi Fondem národního majetku (dnes Ministerstvo financí) a společností Industrial Park Bruntál, s.r.o. (dříve Alfa Plastik, a.s.).
d) Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky:
Doba plnění zakázky v délce 112 měsíců je nejvýše možná. Předpokládaný termín zahájení : 20.11.2016
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona Vz požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval tyčásti veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele. Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
12/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh