Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011038587


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043961
K rukám:
Ing. Radmila Musilová
       
E-mail:
radmila.musilova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Ústecký kraj, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o obnovu původního silničního propojení mezi městem Bílina a obcemi Razice a Štěpánov po ukončení provozu na vnější výsypce Radovesice. Vedení trasy obnovených komunikací koncepčně navazuje na původní stav silniční sítě před zahájením důlní činnosti v této lokalitě. Komunikační spojení umožní i rozvoj plánovaných revitalizačních opatření na výsypce Radovesice.
Část A Štěpánov – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém území, délka je 2 890,565 m. Součástí objektu je též úprava části stávající silnice III/25815 v místě napojení na novou komunikaci (styková křižovatka tvaru T) a z toho plynoucí nutnost nového napojení lesní cest.
Část B Razice – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/2577 v blízkosti obce Razice s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Převážná část komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém až horském území, délka je 3 502,120 m.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233121-3
 
Další předměty
45233162-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
16
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012:
a) popis potřeb, které mají týt splněním veřejné zakázky naplněny:
Jedná se o obnovu původního silničního propojení mezi městem Bílina a obcemi Razice a Štěpánov po ukončení provozu na vnější výsypce Radovesice. Vedení trasy obnovených komunikací koncepčně navazuje na původní stav silniční sítě před zahájením důlní činnosti v této lokalitě. Komunikační spojení umožní i rozvoj plánovaných revitalizačních opatření na výsypce Radovesice.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Část A Štěpánov – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém území, délka je 2 890,565 m. Součástí objektu je též úprava části stávající silnice III/25815 v místě napojení na novou komunikaci (styková křižovatka tvaru T) a z toho plynoucí nutnost nového napojení lesní cest.
Část B Razice – Kostomlaty
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/2577 v blízkosti obce Razice s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Převážná část komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém až horském území, délka je 3 502,120 m.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a plnění usnesení vlády ČR č. 50/2002 č. 189/2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu. Procesování programu je v odborné gesci Ministerstva průmyslu obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky:
Doba plnění zakázky v délce 16 měsíců je nejvýše možná. Předpokládaný termín zahájení je listopad 2016.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Platební podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek, které budou uveřejněny na Profilu zadavatele při zahájení zadávacího řízení.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele. Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty
1) STRUČNÝ POPIS
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém území, délka je 2 890,565 m. Součástí objektu je též úprava části stávající silnice III/25815 v místě napojení na novou komunikaci (styková křižovatka tvaru T) a z toho plynoucí nutnost nového napojení lesní cest.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233121-3
 
Další předměty
45233162-2
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
16
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Část B Komunikace Razice - Kostomlaty
1) STRUČNÝ POPIS
Projekt řeší výstavbu komunikace, propojující stávající silnici III/2577 v blízkosti obce Razice s komunikací Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Převážná část komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky, její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50 v pahorkovitém až horském území, délka je 3 502,120 m.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233121-3
 
Další předměty
45233162-2
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
16
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------