Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010039992


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Prostranství u ZŠ Bílovecká 1, ul. Bílovecká a ul. Polanecká v Ostravě – Svinově.
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace stavby „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 398/43,
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace v ul. Bílovecká a v ul. Polanecká, přepojení stávajících domovních přípojek, odvodnění nádvoří a zřízení parkovacích míst na nádvoří mezi ZŠ Bílovecká 1 a domem č.p. 68. Kanalizace v předmětných ulicích jsou zborcené a části stok jsou v protispádu.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO C 101 Parkoviště
SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
SO C 302 Kanalizační přípojky
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
45232400-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
8
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem realizace zakázky je revitalizace centra městského obvodu Svinov, která je zaměřena na zkvalitnění životního prostředí. Realizací projektu dojde k celkovému zlepšení odtokových poměrů dešťových vod a odvodu splaškových vod. Dále bude získáno 16 nových parkovacích míst.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace stavby „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace v ul. Bílovecká a v ul. Polanecká, přepojení stávajících domovních přípojek, odvodnění nádvoří a zřízení parkovacích míst na nádvoří mezi ZŠ Bílovecká 1
a domem č.p. 68. Kanalizace v předmětných ulicích jsou zborcené a části stok jsou v protispádu.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO C 101 Parkoviště
SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
SO C 302 Kanalizační přípojky
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Veřejná zakázka je součástí návrhů prioritních projektů programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který je založen především na usneseních vlády České republiky č. 295/2002, č.592/2002, č. 756/2002, č.18/2004, č.726/2006, č.931/2007 a č.119/2009. Program je v gesci Ministerstva průmyslu obchodu ČR a ministerstva financí ČR a veřejná zakázka vypsaná v rámci tohoto programu se podílí na řešení revitalizace vymezených území Moravskoslezského kraje. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání
8 měsíců je nejvýše možná a zahrnuje i zohlednění zimních měsíců.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
07/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh