Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602041036447


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://mfcr.ezak.cz/vz00001615
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Katastrální území obcí Most I, II, Kopisty, Růžodol, Konobrže, Pařidla, Libkovice.
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem bude odborný dohled nad zajištěním potřebné kvality prací při optimálním vynaložení nákladů v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu. Hlavním aspektem supervizní činnosti je prověřování účelnosti vynakládaných finančních prostředků v průběhu realizace vlastních stavebních prací v závislosti na postupu výstavby.
Činnost supervize bude soustředěna zejména na:
- průběžnou fyzickou kontrolu plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací,
- kontrolu projektové dokumentace zpracovávané v průběhu prací,
- kontrolu a hodnocení všech vykazovaných nákladů a výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, návrhy na změny a doplňky projektu dodavatele, finální závěrečná zpráva),
- kontrolu dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích Českého báňského úřadu a ostatních orgánů státní správy,
- fyzickou kontrolu prací v terénu,
- kontrolu dokladované kvality díla,
- etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv o supervizní činnosti,
- zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření,
- aktivní účast na kontrolních dnech konaných na stavbě a v případě potřeby na fakturačních dnech,
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90714500-0
 
Další předměty
71332000-4
71324000-5
71521000-6
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  53  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Poskytnutí jistoty dle § 67 zákona VZ ve výši 70.000,- Kč, a to formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platební symboly pro případ poskytnutí peněžní jistoty jsou následující - účet č.: 20001-2629881/0710; variabilní symbol uchazeče: IČ u právnické osoby nebo datum narození u fyzické osoby; specifický symbol: 10557; Konstantní symbol: 558. Blíže v ZD.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:
- zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;
- pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;
Fakturovaná částka výhradně v Kč, DPH vypořádáno v každé platbě, zádržné právo 10 % z každé fakturované částky až do doby předání díla bez vad a nedodělků. Blíže v čl. V. Realizační smlouvy (příloha č.1 ZD).

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z ceny v kalendářním roce veřejné zakázky.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 53 odst.1 písm.a) a b) výpis z evid. Rejstříku trestů; písm.c),d),e),g),i),j), k) a l) čestné prohl; písm.f) potvrz. fin. úřadu a čestné prohl; písm.h) potvrz. přísl. orgánu či instituce; doklady dle písm.f) a h) zadav. požad. předložit i v případě prokáz. splnění kvalif. výpisem ze sezn. kvalifik. dodav. - §127 odst.3 zák. VZ nebo výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem (ve smyslu §143 odst.3 zákona VZ).;
dle §54 písm.a) Výpis z obch. rejstříku; písm.b) ŽO pro projektovou činnost ve výstavbě (vázaná činnost) nebo pro inženýrskou činnost v investiční výstavbě, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky;písm.c) a e) zadav. nepož.; Pokračování v bodě VI.3)
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Blíže v ZD na profilu zadavatele.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K § 56 odst. 2 písm. a) seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech včetně osvědčení objednatelů; písm. b), c) a d) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců; písm. f), g) a h) zadavatel nepožaduje prokázat. Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
K § 56 odst. 2 písm. a) alespoň 3 poskytnuté služby spočívající v realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce o finančním objemu v souhrnu minimálně 3 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň jedna ze služeb spočívala v dohledu nad realizací dopravní stavby, jejíž finanční objem byl ve výši min. 50 mil. Kč bez DPH a alespoň jedna z těchto služeb spočívala v dohledu nad realizací mostního objektu a alespoň jedna z těchto služeb dosáhla finančního objemu ve výši min. 1 mil. Kč bez DPH... Pokračování v bodě VI.3)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
10557/2016
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 079-140276 ze dne 22/04/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 02/08/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/08/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Členové (popř. náhradníci) hodnotící komise, zapisovatel, 1 zástupce od každého uchazeče, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek stanovenou formou a způsobem podal nabídku. Blíže v ZD

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Pokračování bodu III. 2).písm.d) Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb. pro obor inženýrská geologie dle § 2 odst. 2 písm. g) vyhlášky nebo osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., a dále osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. a osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. a osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) báňský projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné způsobilosti vydaným příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5 odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené vyhlášky.Pokračování bodu III.2.3) 4 odpovědné osoby; 1 osoba - s osvědčením o autorizaci v oboru geotechnika, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. nebo s osvědčením MŽP o odborné způsobilosti pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obor inženýrská geologie dle § 2 odst. 2 písm. g) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb. s VŠ vzděláním v magisterském studijním programu, a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce nebo SŠ vzděláním s maturitní zkouškou a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce. 2 osoba - s osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. s VŠ vzděláním v magisterském studijním programu a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce v oblasti dopravních staveb nebo SŠ vzděláním s maturitní zkouškou a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce v oblasti dopravních staveb. 3 osoba - s osvědčením o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. s VŠ vzděláním v magisterském studijním programu a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce v oblasti dopravních staveb nebo SŠ vzděláním s maturitní zkouškou a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce v oblasti dopravních staveb. 4 osoba - s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) báňský projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné způsobilosti vydaným příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5 odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené vyhlášky. S VŠ vzděláním v magisterském studijním programu a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce nebo
SŠ vzděláním s maturitní zkouškou a 3 roky praxe při realizaci nezávislé kontrolní činnosti (supervize, správce stavby, technický dozor investora) při provádění zakázek na stavební práce.
Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz v záložce veřejné zakázky, VZ podle názvu. Informace o zahájení zadávacího řízení je uveřejněna na adrese http://www.mfcr.cz v části Veřejný sektor -Hospodaření - Veřejné zakázky - VZ podle názvu.
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 22. 7. 2016 (pátek) od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hodin před sídlem právnické osoby Statutární město Most, na adrese Most, Radniční 1, PSČ 434 69.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
08/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/ 15
Obec:
Praha 1 - Malá Strana
PSČ:
118 10
Stát:
Kontaktní místo:
podatelna zadavatele, v mezipatře budova B, v pravo, v místnosti 97
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
podatelna@mfcr.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.mfcr.cz