Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011040702


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043946
K rukám:
Ing. Martin Matoška
       
E-mail:
martin.matoska@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha - Modřany) společnosti NEAL s.r.o.
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 27 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
průmyslový areál bývalého podniku Chirana, Praha - Modřany, Hlavní město Praha
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace "Projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu CHIRANA společnosti NEAL s.r.o." zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a. s. v září 2013, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha vydaného pod č.j. 41/OOV/0601300.01/06/PHJ dne 16.1.2006.Předmětem plnění je sanace stavebních konstrukcí kontaminovaných těžkými kovy a sanace podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí bývalých výrobních hal pomocí sanačních vrtů za použití klasických metod sanačního čerpání a ISCO metod a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace.

Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace stavebních konstrukcí a podzemní vody chlorovanými uhlovodíky tak, aby byla věcně splněna opatřeník nápravě daná výše uvedeným rozhodnutím ČIŽP, OI Praha.

Předmětem veřejné zakázky je provedení nápravných opatření v lokalitě za účelem:

- Eliminace stavebních kontrukcí a podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy,

- Vyhodnocení dosaženého stavu a efektu odstranění kontaminace formou postsanačního monitoringu,a zahrnuje následující rozsah prací: odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé Chirany

v Praze 12 – Modřanech a provedení souvisejících stavebních prací.

Součástí předmětu plnění je:

- úvodní monitoring vod, vzorkování stavebních materiálů a analýzy,

- demoliční práce, rekonstrukce a úpravy v interiéru galvanovny,

- doplňující stavební práce,

- vrtné práce,

- sanace podzemních vod klasickými metodami v ohnisku znečištění,

- sanace podzemních vod metodou ISCO v ohnisku znečištění,

- sanace kontaminované stavební části interiéru galvanovny,

- sanace podzemních vod metodou ISCO v prostoru mimo zastavěnou část,

- sanační monitoring podzemních vod a technologie,

- postsanační monitoring podzemních vod.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
76532000-1
 
Další předměty
45255500-4
71900000-7
90715000-2
45110000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Realizace projektu má vést k plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0242/04 a ke splnění podmínek stanovených rozhodnutím České inspekce životního prostředí OI Praha vydaného pod č. j.: 41/OOV/0601300.01/06/PHJ ze dne 16. 1. 2006 kterými byla správkyni konkursní podstaty JUDr. Janě Dudkové společnosti CHIRANA Praha a. s. uložena povinnost provést sanační opatření k odstranění kontaminace stavebních konstrukcí a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy v areálu společnosti.

b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace "Projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu CHIRANA společnosti NEAL s.r.o." zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a. s. v září 2013, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha vydaného pod č.j. 41/OOV/0601300.01/06/PHJ dne 16.1.2006.

Předmětem plnění je sanace stavebních konstrukcí kontaminovaných těžkými kovy a sanace podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí bývalých výrobních hal pomocí sanačních vrtů za použití klasických metod sanačního čerpání a ISCO metod a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace.
Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace stavebních konstrukcí a podzemní vody chlorovanými uhlovodíky tak, aby byla věcně splněna opatřeník nápravě daná výše uvedeným rozhodnutím ČIŽP, OI Praha.
Předmětem veřejné zakázky je provedení nápravných opatření v lokalitě za účelem:
- Eliminace stavebních kontrukcí a podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy,
- Vyhodnocení dosaženého stavu a efektu odstranění kontaminace formou postsanačního monitoringu,

a zahrnuje následující rozsah prací: odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé Chirany
v Praze 12 – Modřanech a provedení souvisejících stavebních prací.
Součástí předmětu plnění je:
- úvodní monitoring vod, vzorkování stavebních materiálů a analýzy,
- demoliční práce, rekonstrukce a úpravy v interiéru galvanovny,
- doplňující stavební práce,
- vrtné práce,
- sanace podzemních vod klasickými metodami v ohnisku znečištění,
- sanace podzemních vod metodou ISCO v ohnisku znečištění,
- sanace kontaminované stavební části interiéru galvanovny,
- sanace podzemních vod metodou ISCO v prostoru mimo zastavěnou část,
- sanační monitoring podzemních vod a technologie,
- postsanační monitoring podzemních vod.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 242/04 ze dne 1. 7. 2004 „o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky a společností CHIRANA Praha, a. s.

d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: Doba plnění předmětu této veřejné zakázky je 72 měsíců .
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele. Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh