Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011040870


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Místem plnění je město Ostrava , katastrální území Slezská Ostrava a Radvanice.
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je sanace a prodloužení kanalizačního sběrače B jednotné stokové sítě města Ostravy na území městských obvodů Slezské Ostravy, Radvanice a Bartovice. Sběrač B bude odvádět splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na ČSOV Muglinov, které jsou odtud přečerpány do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice, který zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy. Ostatní dešťové vody budou odlehčeny v jednotlivých odlehčovacích komorách do vodních toků Lučina a Ostravice.
Činnosti budou prováděny dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zak. č. 2765/DPS-2015 zpracované společností KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na stavbě „Prodloužení sběrače B do Radvanic“, realizované v rámci projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy.
Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž činnost prováděná hornickým způsobem, zejména ražba štoly kanalizačního sběrače, protlaky a další dle projektové dokumentace. Štola kanalizačního sběrače je navržena v uzavřeném obloukovém profilu s definitivním světlým geometrickým rozměrem o výšce 1,9 m a šířce 2,66 m. Ostění štoly realizované v obloukové uzavřené výztuži, s rovnou počvou.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i aktualizace materiálu "Vyhodnocení atmogeochemického průzkumu a návrh bezpečnostních opatření" (zpracovatel Geoengineering spol. s r.o., arch. č. G-3903-1/1), 12/2003, včetně návrhu bezpečnostních opatření.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45232410-9
 
Další předměty
45233226-9
45233100-0
45221244-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
30
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je vytvořit předpoklad pro systematické odkanalizování spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, včetně ploch určených územním plánem (dále ÚP) pro rozvoj průmyslové a bytové výstavby. Výhledově bude možno na kmenový sběrač B napojit stokovou síť Kunčic a Kunčiček. Zakázka je realizována v rámci projektu Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy.

b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je sanace a prodloužení kanalizačního sběrače B jednotné stokové sítě města Ostravy na území městských obvodů Slezské Ostravy, Radvanice a Bartovice. Sběrač B bude odvádět splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na ČSOV Muglinov, které jsou odtud přečerpány do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice, který zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy. Ostatní dešťové vody budou odlehčeny v jednotlivých odlehčovacích komorách do vodních toků Lučina a Ostravice.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje a plnění usnesení vlády ČR č. 592 ze dne 12. 06. 2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje. Procesování programu je v obdobné gesci Ministerstva průmyslu obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou mezirezortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
30 kalendářních měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 30 měsíců je nejvýše možná.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.
Ministerstvo financí jedná ve věci zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy za společné zadavatele, kterými jsou Statutární město Ostrava a Česká republika - Ministerstvo financí.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh