Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011031766


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://mfcr.ezak.cz/vz00001652
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a. s.“
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Areál spol. Fosfa a.s., lokalita Břeclav – Poštorná, Jihomoravský kraj.
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle prováděcího projektu prací „Podklady pro výběrové řízení na dodavatele doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav–Poštovná společnosti FOSFA a.s.“ zpracované společností MEGA a.s., v září 2015.

Cílem prací je:
- získat dostatek detailních informací o lokalizaci ohnisek kontaminace v areálu závodu i v oblasti mezi závodem a odlehčovacím ramenem Dyje tak, aby mohla být v maximální možné míře eliminována sekundární mobilizace kontaminantů z ohnisek,
- ověřit efektivnost a použitelnost aplikace hydroxidu vápenatého do horninového prostředí pro imobilizaci ohnisek na základě pilotního pokusu,
- získat na základě provedeného průzkumu a pilotního pokusu dostatečné a úplné podklady pro finální návrh intenzifikace sanačního zásahu, který povede ke splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP a především k definitivnímu zamezení šíření kontaminace k povrchovému toku i po ukončení sanačního čerpání.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:
- doplňkový průzkum kontaminace (vrtné práce, odběry vzorků a laboratorní analýzy),
- pilotní test aplikace hydroxidu vápenatého (vybudování monitorovacích vrtů, odběry
a analýzy vzorků, aplikace činidla),
- vyhodnocení prací (geochemické modelování, matematické modelování, závěrečná zpráva).
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71351913-6
 
Další předměty
76300000-6
45262340-6
71900000-7
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/01/2017 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
01/03/2018 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Poskytnutí jistoty dle § 67 zákona VZ ve výši 100.000,--Kč, a to formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platební symboly pro případ poskytnutí peněžní jistoty jsou následující - účet č.: 20001-2629881/0710; variabilní symbol uchazeče: IČ u právnické osoby nebo datum narození u fyzické osoby; specifický symbol: 4670; Konstantní symbol: 558. Blíže v ZD.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:
- zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení (pokud den doručení připadá na den pracovního klidu, doručí zhotovitel fakturu objednateli nejbližší pracovní den) – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;
- pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku zhotoviteli, po případném odečtení zádržného, ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;
Fakturovaná částka výhradně v Kč, DPH vypořádáno v každé platbě, zádržné právo 10 % z každé fakturované částky až do doby předání díla bez vad a nedodělků. Blíže v RS.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalif. předpoklady dle § 53 odst.1 zákona VZ, doklady dle § 53 odst. 3.Doklady k písm. f) a h) dle §53 odst.1 zadavatel požaduje předložit i v případě prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifik. dodavatelů, dle §127 odst.3 zákona VZ. Profesní kval. předpoklady - dle § 54 písm a) výpis z obchod. rejstříku či jiné evidence ve které je zapsán ne starší 90 dnů; písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání: Živnostenské oprávnění pro geologické práce; ŽO pro obor testování, měření, analýzy, ŽO pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; ŽO pro podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných, u všech ŽO je možné doložit popř. jiné oprávnění obdob. charakteru, které odpovídá předmětu plnění VZ; písm. c) zadav. nepožaduje prokázat; písm. d) Doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele -Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět, a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, a sanační geologie dle § 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů; - Certifikát Manažer vzorkování podzemních vod vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát obdobného relevantního zaměření; písm. e) zadav. nepožaduje
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Ddle §56 odst.2, písm. a) seznam význam. služeb poskytnutých dodavat. v posledních 3 letech včetně osvědčení objednatelů-osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo poskytnutí služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně; písm. b) jmenný seznam techniků či tech.útvarů,jež se budou podílet na plnění veřej. zakázky s informací o vzdělání a praxi, včetně dokladu o vzdělání; písm. c) a d) zadavatel nepožaduje prokázat; písm. e)osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci formou čest. prohl. každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné zakázce s vlastnoručním podpisem a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci; písm. f). g) a h) zadavatel nepožaduje prokázat. Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Dle §56 odst.2 ísm.a) uvede min- 3 realiz. zakázky na posk. služeb z oblasti in-situ sanace kontamin. území o fin. objemu v souhrnu min.10 mil. Kč bez DPH, přičemž z nichž bude:
-1 zakázka spočívající v sanaci podzemních vod, realiz. s využitím technologie přímé zonální tlakové injektáže reaktivních suspenzí technologie „Direct push“; a
-1 zakázka spočívající v sanaci horninového prostředí řešící kontaminaci podzemních vod fosforečnany. Dodavatel může prokázat oba tyto požadavky v rámci jedné služby i dvou samostatných služeb, přičemž musí být splněn požadavek na prokázání min. 3 realizovaných zakázek;písm b) 2 techniky - a to:1 geolog - dozor geologické služby se vzděl.- střední vzdělání s maturitní zkouškou přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření a 3 roky praxe při realizaci sanací ekologických zátěží ... Pokračování v bodu VI.3)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
MF-4670/2016/45
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 029-046978 ze dne 11/02/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
Kompletní zadávací dokumentace, včetně příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele.
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 01/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/09/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, v přízemí budovy B, v zasedací místnosti č. 30.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Členové komise, 1 zástupce od každého uchazeče, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek stanovenou formou a způsobem podal nabídku. Blíže v ZD.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Pokračování bodu III.2.3. a Osvědčením MŽP o odborné způsob. pro geologické práce – osvěd.odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhod. geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsob. projektovat, provádět a vyhod. geologické práce pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, a sanační geologie dle § 2 odst. 3 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb.
a -1 technik - manager vzorkování podzemních vod se vzděl. -střední vzdělání s maturitní zkouškou přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření, 3 roky praxe při realizaci sanací ekologických zátěží. - Certifikát Manažer vzorkování podzemních vod vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát obdobného relevantního zaměření; písm. e) 1 odpovědná osoba se vděl.- střední vzdělání s maturitní zkouškou přírodovědného nebo technického zaměření, případně obdobného zaměření a 3 roky praxe při realizaci sanací ekologických zátěží a Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce – osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky, a sanační geologie dle § 2 odst. 3 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb.
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 19.8.2016 (pátek) od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hodin na recepci spol. Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha 1 - Malá Strana
PSČ:
118 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Podatelna zadavatele, umístěnávpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97
Tel.:
+420 257042705
K rukám:
       
E-mail:
podatelna@mfcr.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):