Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011044009


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043961
K rukám:
Ing. Radmila Musilová
       
E-mail:
radmila.musilova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření - I. etapa
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Moravskoslezský kraj
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění je bzpečnostní vyhodnocení I. etapy - 15 hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi z hlediska stability zásypů jámových stvolů a účinnosti odplyňovacích systémů, které jsou součástí technického řešení likvidace těchto důlních děl. V minulosti zlikvidovaná hlavní důlní díla (likvidace po r. 1946), jsou situována v intravilánu města Ostravy a mohou představovat reálné nebezpečení v době, kdy bude rozhodnuto o ukončení čerpání důlních vod v ostravské dílčí pánvi. Provedení díla má ryze bezpečnostní charakter zaměřený na bezpečnost obyvatelstva, zajištění zdraví a majetku osob. Jedná se o ověření kvality v minulosti provedených likvidací hlavních důlních děl a buď vyloučení obavy z možného vzniku havarijní události nebo návrhu bezpečnostních opatření. Jedná se o hornickou činnost, realizovanou na základě povolení hornické činnosti (PHČ) ze strany Státní báňské správy. Veškerá nezbytná správní řízení za účelem povolení prací dle zhotovitelem předloženého "Plánu zajištění" budou vybraným zhotovitelem zpracována a vyřízena u Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Součástí správního řízení za účelem PHČ bude rovněž vyřešení střetů zájmů a vypořádání vztahů s vlastníky pozemků. Vypořádání vztahů s vlastníky pozemků - vstupy na pozemky v okolí předmětných jednotlivých HDD v ploše 400 m2 se stanovenou, neměnnou položkovou cenou hrazenou zhotovitelem, jsou zajištěny prostřednictvím DIAMO s.p., o.z. ODRA. Samozřejmostí je provedení monitorování koncentrací důlních plynů, zejména metanu, během celé doby realizace. Vzhledem k celkovému charakteru prací bude vlastnímu provedení díla předcházet atmogeochemický průzkum (provádí akreditovaná zkušební laboratoř, AZL). Měření AZL je prováděno akreditovaným standartním operačním postupem a v souladu s "Obecnou metodikou stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu".

Předmět zahrnuje následující činnosti:

analýza dostupné dokumentace, zpracování projektů průzkumu jednotlivých zlikvidovaných hlavních důlních děl, zpracování Povolení hornické činnosti a Plánu zajištění, Ohlášení hornické činnosti státní báňské správě,ověření inženýrských sítí, geodetické práce, bezpečnostní dohled, vrtný průzkum za účelem ověření stavu zásypu, před zahájením a po ukončení vrtných prací metanscreening, monitoring výstupu důlních plynů, vyhodnocení vrtného průzkumu a posouzení stability jednotlivých zlikvidovaných hlavních důlních děl, vyhodnocení odplyňovacích systémů, návrh preventivních bezpečnostních opatření k zajistění bezpečnosti při zatápění ostravské dílčí pánve.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71300000-1
 
Další předměty
90731600-6
76300000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Projekt je zaměřen na vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi s ohledem na možné ohrožení porušením stability zásypu vlivem stoupání hladiny důlních vod po ukončení čerpání v ostravské dílčí pánvi a na zpracování návrhu preventivních bezpčenostních opatření. Projekt má ryze bezpečnostní charakter zaměřený na zajištění bezpečnosti obyvatel v území postiženém hornickou činností.
b) popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je bzpečnostní vyhodnocení I. etapy - 15 hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi z hlediska stability zásypů jámových stvolů a účinnosti odplyňovacích systémů, které jsou součástí technického řešení likvidace těchto důlních děl. V minulosti zlikvidovaná hlavní důlní díla (likvidace po r. 1946), jsou situována v intravilánu města Ostravy a mohou představovat reálné nebezpečení v době, kdy bude rozhodnuto o ukončení čerpání důlních vod v ostravské dílčí pánvi. Provedení díla má ryze bezpečnostní charakter zaměřený na bezpečnost obyvatelstva, zajištění zdraví a majetku osob. Jedná se o ověření kvality v minulosti provedených likvidací hlavních důlních děl a buď vyloučení obavy z možného vzniku havarijní události nebo návrhu bezpečnostních opatření. Jedná se o hornickou činnost, realizovanou na základě povolení hornické činnosti (PHČ) ze strany Státní báňské správy. Veškerá nezbytná správní řízení za účelem povolení prací dle zhotovitelem předloženého "Plánu zajištění" budou vybraným zhotovitelem zpracována a vyřízena u Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Součástí správního řízení za účelem PHČ bude rovněž vyřešení střetů zájmů a vypořádání vztahů s vlastníky pozemků. Vypořádání vztahů s vlastníky pozemků - vstupy na pozemky v okolí předmětných jednotlivých HDD v ploše 400 m2 se stanovenou, neměnnou položkovou cenou hrazenou zhotovitelem, jsou zajištěny prostřednictvím DIAMO s.p., o.z. ODRA. Samozřejmostí je provedení monitorování koncentrací důlních plynů, zejména metanu, během celé doby realizace. Vzhledem k celkovému charakteru prací bude vlastnímu provedení díla předcházet atmogeochemický průzkum (provádí akreditovaná zkušební laboratoř, AZL). Měření AZL je prováděno akreditovaným standartním operačním postupem a v souladu s "Obecnou metodikou stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu".
Předmět zahrnuje následující činnosti:
analýza dostupné dokumentace, zpracování projektů průzkumu jednotlivých zlikvidovaných hlavních důlních děl, zpracování Povolení hornické činnosti a Plánu zajištění, Ohlášení hornické činnosti státní báňské správě,ověření inženýrských sítí, geodetické práce, bezpečnostní dohled, vrtný průzkum za účelem ověření stavu zásypu, před zahájením a po ukončení vrtných prací metanscreening, monitoring výstupu důlních plynů, vyhodnocení vrtného průzkumu a posouzení stability jednotlivých zlikvidovaných hlavních důlních děl, vyhodnocení odplyňovacích systémů, návrh preventivních bezpečnostních opatření k zajistění bezpečnosti při zatápění ostravské dílčí pánve.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje a plnění usnesení vlády ČR č. 592 ze dne 12. 06. 2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje. Procesování programu je v obdobné gesci Ministerstva průmyslu obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou mezirezortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Celková doba plnění je 24 měsíců a předpokládaný termín zahájení je II. čtvrtletí roku 2017.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh