Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011044030


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043961
K rukám:
Ing. Radmila Musilová
       
E-mail:
radmila.musilova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Most, Ústecký kraj
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem projektu je vybudování přístupových komunikací a páteřní infrastruktury inženýrských sítí pro zajištění přístupu do prostoru nově vznikajícího Jezera Most.
Detailně je předmět plnění vymezen v projektové dokumentaci: „Jezero Most napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ zpracovatel: Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice.
Projekt je rozdělen na 3 jednotlivé části.
• I. část řeší komunikačně přístup do oblasti jižních svahů Jezera Most dále pak rozvod IS v tomto prostoru.
• II. část řeší komunikaci v prostoru jižních svahů Jezera Most s vyřešením přístupu do prostoru přístaviště.
• III. část vychází z plánovaného projektu MiniMost.
Členění stavby na stavební objekty:
I. část:
SO 101 Příjezdová komunikace - větev západní
SO 102 Příjezdová komunikace - větev východní
SO 201 Protlaky
SO 301 - Pitný vodovod
SO 302 - Splašková kanalizace
SO 303 - Splašková kanalizace ČS a výtlak
SO 304 - Dešťová kanalizace
SO 305 - Dešťová kanalizace komunikace
SO 306 - Dešťová kanalizace ČS a výtlak
SO 307 - Záchytné odvodňovací příkopy
SO 401 - VN rozvody, SO 402 - Trafostanice, SO 403 - NN rozvody
SO 404 - Venkovní osvětlení
SO 405 - Slaboproudé rozvody
SO 501 - STL plynovod
SO 801 Kácení a náhradní výsadby

II. část:
F2.00 Příprava stavby
F2.01 Komunikace a hrubé terenní úpravy
F2.02 Dešťová kanalizace komunuikace trasa č.2
F2.03 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.6
F2.04 Splašková kanalizace
F2.05 Pitný vodovod
F2.06 Silnoproudé rozvody - přípojka arboreta

III část:
SO 31 Zásobní řad pitné vody
SO 37 Dešťová kanalizace - stoka A
SO 41 VTL plynovod
SO 42 RS plynu
SO 43 STL plynovod
SO 53 Rozvody NN
SO 55 Síťové rozvody telefonu

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233120-6
 
Další předměty
45231300-8
45231400-9
45231220-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
20
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Jedná se o revitalizaci území postiženého bývalou povrchovou těžbou hnědého uhlí. Díky realizaci bude zpřístupněno nově napuštěné jezero Most, čímž bude umožněno jeho využívání k rekreačním účelům. I jezero samotné vzniklo revitalizací bývalého hnědouhelného povrchového lomu Ležáky.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem projektu je vybudování přístupových komunikací a páteřní infrastruktury inženýrských sítí pro zajištění přístupu do prostoru nově vznikajícího Jezera Most.
Detailně je předmět plnění vymezen v projektové dokumentaci: „Jezero Most napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ zpracovatel: Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice.
Projekt je rozdělen na 3 jednotlivé části.
•I. část řeší komunikačně přístup do oblasti jižních svahů Jezera Most dále pak rozvod IS v tomto prostoru.
•II. část řeší komunikaci v prostoru jižních svahů Jezera Most s vyřešením přístupu do prostoru přístaviště.
•III. část vychází z plánovaného projektu MiniMost.
Členění stavby na stavební objekty:
I.část:
SO 101 Příjezdová komunikace - větev západní
SO 102 Příjezdová komunikace - větev východní
SO 201 Protlaky
SO 301 - Pitný vodovod
SO 302 - Splašková kanalizace
SO 303 - Splašková kanalizace ČS a výtlak
SO 304 - Dešťová kanalizace
SO 305 - Dešťová kanalizace komunikace
SO 306 - Dešťová kanalizace ČS a výtlak
SO 307 - Záchytné odvodňovací příkopy
SO 401 - VN rozvody, SO 402 - Trafostanice, SO 403 - NN rozvody
SO 404 - Venkovní osvětlení
SO 405 - Slaboproudé rozvody
SO 501 - STL plynovod
SO 801 Kácení a náhradní výsadby
II. část:
F2.00 Příprava stavby
F2.01 Komunikace a hrubé terenní úpravy
F2.02 Dešťová kanalizace komunuikace trasa č.2
F2.03 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.6
F2.04 Splašková kanalizace
F2.05 Pitný vodovod
F2.06 Silnoproudé rozvody - přípojka arboreta
III část:
SO 31 Zásobní řad pitné vody
SO 37 Dešťová kanalizace - stoka A
SO 41 VTL plynovod
SO 42 RS plynu
SO 43 STL plynovod
SO 53 Rozvody NN
SO 55 Síťové rozvody telefonu
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a plnění usnesení vlády ČR č. 50/2002 č. 189/2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu. Procesování programu je v odborné gesci Ministerstva průmyslu obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Celková doba plnění je 20 měsíců.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
platební podmínky budou uvedeny v zadávací dokumentaci
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh