Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011044888


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifiakční číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257044215
K rukám:
Ing. Jitka Sibalová
       
E-mail:
jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Areál společnosti RWE Energie, s.r.o. v Karlových Varech - Tuhnicích
Kód NUTS
CZ041
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s. r. o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla formou přeměny odštěpení sloučením. Závazek k odstranění SEZ na základě tzv. ekologické smlouvy má společnost RWE Energie, s.r.o. jakožto právní nástupce společnosti Západočeská plynárenská, a.s., která nabyla majetek dotčený SEZ v rámci privatizace. Jedná se o lokalitu nacházející se v Karlových Varech, části Tuhnice. Znečištění zemin a podzemních vod na lokalitě (SEZ) bylo způsobeno dřívějším provozem (1857 - 1967) zařízení na výrobu surového plynu karbonizací uhlí. K úniku závadných látek docházelo zejména netěsnostmi dehtových jímek a nezabezpečeným ukládáním meziproduktů výroby svítiplynu v areálu plynárny.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle „Projektové dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, a.s. areál Karlovy Vary“ zpracované společností FONTANUS CZ s.r.o., Hornická 209, 284 01 Kutná Hora, a dle Rozhodnutí ČIŽP Ol Plzeň, pobočka Karlovy Vary čj. ČIŽP/431/OOV/SRO1/0918895.003/10/ZLB ze dne 11.1.2010.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90500000-2
 
Další předměty
90733900-3
90740000-6
45112000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
01/03/2017 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Veřejná zakázka je zaměřena na realizaci sanačního zásahu za účelem věcného a časového naplnění opatření k nápravě uložených dle Rozhodnutí ČIŽP, OI Plzeň, pobočka Karlovy Vary, č. j. ČIŽP/431/OOV/SRO1/0918895.003/10/ZLB ze dne 11. 1. 2010 dle Projektové dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, a.s. areál Karlovy Vary zpracované společností FONTANUS CZ s. r. o.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s. r. o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla formou přeměny odštěpením sloučením. Závazek k odstranění SEZ na základě tzv. ekologické smlouvy má společnost RWE Energie, s.r.o. jakožto právní nástupce společnosti Západočeská plynárenská, a.s., která nabyla majetek dotčený SEZ v rámci privatizace. Jedná se o lokalitu nacházející se v Karlových Varech, části Tuhnice. Znečištění zemin a podzemních vod na lokalitě (SEZ) bylo způsobeno dřívějším provozem (1857 - 1967) zařízení na výrobu surového plynu karbonizací uhlí. K úniku závadných látek docházelo zejména netěsnostmi dehtových jímek a nezabezpečeným ukládáním meziproduktů výroby svítiplynu v areálu plynárny.
Znečištění bylo identifikováno a pro účely řešení případu rozděleno do dvou sektorů označených I a II, přičemž pro oba tyto sektory byly navrženy cílové parametry sanace.
S ohledem na výsledky předsanačního doprůzkumu, zjištěnou kontaminaci životního prostředí a příslušnost lokality do ochranného pásma II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary budou provedena následující opatření:
• Zpracování prováděcího projektu sanace
• Zajištění stavebního a vodoprávního řízení
• Přípravné práce (vybudování manipulační plochy, mycího místa po automobily, zařízení staveniště)
• Vyklizení a demolice objektů bránících odtěžení kontaminovaných materiálů
• Sanace zdrojů znečištění - dehtových jímek
• Doplňkový průzkum v průběhu sanace
• Sanace nesaturované zóny - zemin a základových konstrukcí na cílové limity sanace včetně podpůrných odtěžeb pro provedení následné sanace podzemních vod
• Odstranění odpadů z provedených sanačních odtěžeb
• Sanace saturované zóny
• Prokázání dosažení sanačních limitů
• Závoz sanačních výkopů, obnova zpevněných ploch, rekultivace volných ploch
• Postsanační monitoring
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Předmětná veřejná zakázka je zadávána v rámci plnění závazků MF vůči nabyvatelům privatizovaného majetku spočívajících ve financování programu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvu číslo 0159/96/01 „o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ ze dne 9. 1. 1997 mezi Fondem národního majetku České republiky (dříve), nyní Ministerstvem financí České republiky, a společností Západočeská plynárenská, a. s., nyní RWE Energie, s. r. o.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
Doba plnění bude 84 kalendářních měsíců od termínu uvedeného ve výzvě MF k zahájení prací. Předpokládaný termín zahájení plnění 1.3.2017.

-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce a dále subdodavatel zajišťující níže uvedené činnosti z předmětu plnění:
- nakládání s odpady, včetně nakládání s nebezpečnými odpady

 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
24/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh