Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011044030


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha
PSČ:
11810
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.:
+420 257043960
K rukám:
Anna Chadimová
       
E-mail:
anna.chadimova@mfcr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mfcr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://mfcr.ezak.cz/vz00001763
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Katastrální území města Most I, Most II.
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem projektu je vybudování přístupových komunikací
a páteřní infrastruktury inženýrských sítí pro zajištění přístupu do prostoru nově vznikajícího Jezera Most.
Detailně je předmět plnění vymezen v projektové dokumentaci: „Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ zpracované společnostmi Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice a ARTECH, spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1.
Projekt je rozdělen na 3 jednotlivé části:
• I. část řeší komunikačně přístup do oblasti jižních svahů Jezera Most dále pak rozvod IS v tomto prostoru.
• II. část řeší komunikaci v prostoru jižních svahů Jezera Most s vyřešením přístupu do prostoru přístaviště.
• III. část vychází z plánovaného projektu MiniMost.

Členění stavby na stavební objekty:
I. část:
SO 101 Příjezdová komunikace - větev západní
SO 102 Příjezdová komunikace - větev východní
SO 201 Protlaky
SO 301 - Pitný vodovod
SO 302 - Splašková kanalizace
SO 303 - Splašková kanalizace ČS a výtlak
SO 304 - Dešťová kanalizace
SO 305 - Dešťová kanalizace komunikace
SO 306 - Dešťová kanalizace ČS a výtlak
SO 307 - Záchytné odvodňovací příkopy
SO 401 - VN rozvody, SO 402 - Trafostanice, SO 403 - NN rozvody
SO 404 - Venkovní osvětlení
SO 405 - Slaboproudé rozvody
SO 501 - STL plynovod
SO 801 Kácení a náhradní výsadby

II. část:
F2.00 Příprava stavby
F2.01 Komunikace a hrubé terenní úpravy
F2.02 Dešťová kanalizace komunuikace trasa č.2
F2.03 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.6
F2.04 Splašková kanalizace
F2.05 Pitný vodovod
F2.06 Silnoproudé rozvody - přípojka arboreta

III část:
SO 31 Zásobní řad pitné vody
SO 37 Dešťová kanalizace - stoka A
SO 41 VTL plynovod
SO 42 RS plynu
SO 43 STL plynovod
SO 53 Rozvody NN
SO 55 Síťové rozvody telefonu
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233120-6
 
Další předměty
45231300-8
45231400-9
45231220-3
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  56  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Poskytnutí jistoty dle § 67 zákona VZ ve výši 5 000 000,--Kč, a to formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platební symboly pro případ poskytnutí peněžní jistoty jsou následující - účet č.: 20001-2629881/0710; variabilní symbol uchazeče: IČ u právnické osoby nebo datum narození u fyzické osoby; specifický symbol: 27763; Konstantní symbol: 558. Blíže v ZD.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:
- zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení (pokud den doručení připadá na den pracovního klidu, doručí zhotovitel fakturu objednateli nejbližší pracovní den) – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;
- pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku zhotoviteli, po případném odečtení zádržného, ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;
Fakturovaná částka výhradně v Kč, DPH vypořádáno v každé platbě, zádržné právo 10 % z každé fakturované částky až do doby předání díla bez vad a nedodělků.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého významného subdodavatele.
Za významného subdodavatele je považován subdodavatel, který se bude na předmětu plnění veřejné zakázky podílet více než 10% z části ceny uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kval. předpoklady dle § 53 odst.1 zákona VZ – doklady dle § 53 odst.3 zákona VZ,doklady k písm. f) a h) dle § 53 odst.1 zadavatel požaduje předložit i v případě prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifik. dodavatelů, dle § 127 odst.3 zákona VZ. Profesní kval. předpoklady - dle § 54: písm a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ve které je zapsán ne starší 90 dnů; písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání - Živnost. oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, popř. jiné obdob. charakteru; písm. c) zadav. nepožaduje prokázat; písm. d) Doklad osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele a to: - Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby; - Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; - Osvědčení o autorizaci v oboru, technologická zařízení staveb; - Osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika; uvedená osvědčení vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kvalifikace se dokládají osvědčením o autorizaci, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle výše uvedeného zákona; písm. e) zadav. nepožaduje prokázat. Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 56 odst. 3. písm. a) seznam stavebních prací proved. dodavat. za posled. 5 let, včetně osvěd. objednatelů; písm. b) jmenný seznam techniků či tech. útvarů,jež se budou podílet na plnění VZ; písm. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dod. nebo ved. zaměstnanců ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, formou čest. prohl. každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na VZ s vlast. podpisem a osvěd. o vzdělání a odborné kvalifikaci; písam. d),e) a f) zadavatel nepožaduje prokázat. Blíže v ZD a na profilu zadavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Dle § 56 odst. 3. písm. a) v seznamu uvede: min. 2 stavební práce spočívající ve výstavbě pozemních komun. s živičným povrchem v min. fin. obj. 60 mil. Kč bez DPH;přičemž - alespoň 1 z těchto stav. prací musí spočívat v prov. komunikací na území se ztíženými geolog. a geotechnickými podmín.(např. mohou se podst. měnit vlastnosti zemin díky jejich heterogenitě, blízkost hladiny podz. vody, navážka v trase komun. vystupující výrazně nad terénem, blízkost poddol. a sesuvného území, výstavba komun. stejné kategorie jako předmět VZ na výsypkách nebo odvalech) v délce min. 1 000m, (zadavatel požaduje v refer. listu přesně specif. výše uvedené území, tuto specif. nelze nahradit pouhým prohláš. uchazeče), a 1 stav. práci spoč. v realizaci inženýr. sítí a to výstavbě kanaliz. řadu, ve fin. obj. min. 30 mil. Kč bez DPH, a 1 stav. práci spoč. v realizaci inženýr. sítí a to výstavbě vodovod. řádu v celk. délce 1500m, ...Pokrač. v bodě VI.3)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
MF-27763/2016/45
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 156-283194 ze dne 13/08/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele, ke stažení zdarma.
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 24/11/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 30/04/2017 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/11/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, v přízemí budovy B, v zasedací místnosti č. 30.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Členové komise, 1 zástupce od každého uchazeče, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek stanovenou formou a způsobem podal nabídku. Blíže v ZD.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Pokrač. bodu III.2.3) Zadavatel uzná prokázání výše uvedených 2 požadavků na realizaci staveb. prací spočív. ve výstavbě inženýrských sítí (kanalizačního a vodovodního řadu) jak předl. samostatných zakázek, tak předl.jedné zakázky, a to za podmínky, že z osvědčení bude zřejmé prokázání jednotlivých výše specif. parametrů, a 1 stavební práci spočívající v realizaci výstavby STL plynovodu o celkové délce min. 1 300 m;
písm. b) 1 technik pro kontr. jakosti se středním vzděl. s maturitní zkouškou s 5 letou praxí v oboru staveb. prací nebo VŠ v magister. studijním progr. s 3 letou praxí v oboru staveb. prací.; písm. c) min. 3 odp. osoby se středním vzděl. s maturitní zkouškou;-kvalifikace autorizovaného technika nebo autorizovaného inženýra s autorizací v oboru dopravní stavby;-kvalifikaci autoriz. technik nebo autoriz. inženýr s osvědč. o autor. v oboru stavby vodní hospod. a krajinné inženýr.,-kvalifikace autorizovaného technika nebo autorizovaného inženýra s autorizací v oboru geotechnika - dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s 5 letou (pro AT) nebo 3 letou (pro AI) praxí v oboru. Tyto kvalifikace se dokládají Osvědčením o autorizaci, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle výše uvedeného zákona. Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je v elektronické podobě uveřejněna (ke stažení zdarma) na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz, v záložce veřejné zakázky – VZ podle názvu.
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 10.11.2016 (čtvrtek) od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hodin před sídlem právnické osoby Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo financí
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 525/15
Obec:
Praha 1
PSČ:
118 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Podatelna zadavatele, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97
Tel.:
+420 257042705
K rukám:
       
E-mail:
podatelna@mfcr.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):