Veřejná zakázka: Provedení předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro NSTC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3263
Systémové číslo: P20V00000012
Evidenční číslo zadavatele: STC/606/FÚ/2020
Datum zahájení: 31.01.2020
Nabídku podat do: 11.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro NSTC
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této VZMR je závazek dodavatele provést předběžný inženýrskogeologický průzkum (dále jen „IGP“) pro výstavbu výrobního závodu objednatele v souladu s přílohami návrhu smlouvy, přičemž cílem IGP je shromáždit údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech zájmového území, dále zhodnocení geomechanických vlastností horninového prostředí, kterými je možno charakterizovat chováni zastižených zemin a hornin, členěných do jednotlivých vyčleněných geotechnických typů, tzn.:
- ověření geologické stavby zájmového území;
- vyšetření režimu podzemní vody;
- vyhodnocení úrovně hladiny podzemní vody, jejího chemizmu a agresivity (zatřídění dle ČSN EN 206);
- ověření vsakovacích schopností prostředí;
- posouzení vlivu klimatických podmínek na provádění zemních prací;
- stanovení kategorií rozpojitelnosti hornin podle ČSN 73 6133; zatřídění hornin podle vrtatelnosti u vrtů pro piloty dle katalogu popisu a směrných cen stavebních prací VC 800-2;
- zhodnocení použitelnosti těžených zemin a hornin jako materiálu pro použití do násypů;
- určení přetvárných a pevnostních charakteristik zemin podzákladí na základě výsledků laboratorních testů;
- provedení geofyzikálního průzkumu za účelem detekce podzemních prostor;
- ověření a orientační aktualizace kontaminace horninového prostředí;
- vyhodnocení čerpací zkoušky ze stávajícího jímacího objektu;
- v závěrečné zprávě IGP budou specifikovaná rizika a možné příčiny vzniku víceprací při provádění stavby, včetně jejich rozsahu.

Předmětem plnění a součástí díla jsou následující činnosti:
a) příprava zájmového území pro provedení geologického průzkumu a uvedení zájmového území do původního stavu;
b) předání závěrečné zprávy IGP včetně závěrů a doporučení ve smyslu ČSN 73 1005 (5x originál v tištěné podobě, 1 x CD ve formátu pdf);
c) předání geodetického zaměření vrtů a podzemních objektů v souřadném systému JTSK (3x originál v tištěné podobě, 1 x CD ve formátu dxf/dwg);
d) vytyčení vrtů a podzemních objektů na pozemku;
a to v rozsahu a dle podmínek návrhu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz), nebo v listiné podobě na adresu: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky