Public contract: Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 3735
System number: P23V00000064
Contracting authority registration number: STC/005129/ÚSPT/2023
Date of commence: 17.05.2023
Tender submit to: 01.06.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této VZMR je závazek dodavatele poskytnout následující předmět plnění:
1. provádění výchozích, pravidelných a mimořádných revizí a prohlídek elektrických rozvodů a elektroinstalací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 33 2000-6 ed.2 a souvisejících právních předpisů a čs. norem ve znění pozdějších předpisů ve všech objektech definovaných objednatelem včetně rozvoden, trafostanic, strojoven, hromosvodů, elektrických částí strojů, ručního nářadí a elektrických přenosných spotřebičů;
2. provádění servisu elektrických instalací současně s výkonem předmětu plnění podle odstavce 1 tohoto článku, a to zejména:
- okamžité zabezpečení havarijního stavu elektrické instalace,
- vyčištění a promazání elektrických rozvodnic,
- upevnění uvolněné elektrické výzbroje a krytů,
- dotažení nalezených uvolněných elektrických spojů v rozvaděčích;
3. vypracovávání zpráv o revizi (dále jen „revizní zpráva“) v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, a souvisejícími právními předpisy a čs. normami ve znění pozdějších předpisů, jejich předávání v listinné a elektronické podobě zmocněnci objednatele pro jednání věcná a technická (vedoucímu oddělení energetiky) a vedení aktuální elektronické databáze všech platných revizních zpráv.

Předmět plnění je dále podrobně specifikován ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance