Veřejná zakázka: Centrální HW

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3874
Systémové číslo: P24V00000056
Evidenční číslo zadavatele: STC/004759/ÚSDS/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-021358
Datum zahájení: 09.05.2024
Nabídku podat do: 13.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrální HW
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat zadavateli centrální hardware v objektech zadavatele za účelem obnovy stávající infrastruktury s členěním na následující části:
a. disková pole;
b. servery x86;
c. server Quorum x86;
d. licence Veeam;
e. SAN switche;
f. zálohovací zařízení D2D;
a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 Návrhu smlouvy (dále jako „Zboží“ nebo „Centrální HW“ nebo „HW“).

Součástí předmětu plnění je:
a) doprava a dodání Zboží do odpovídajících objektů zadavatele uvedených v čl. III odst. 5 Návrhu smlouvy a jeho nastěhování až na místo instalace dle pokynu zadavatele;
b) instalace, konfigurace a implementace Zboží jakožto funkčního celku do stávající infrastruktury v prostředí zadavatele;
c) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání Zboží, zejména se jedná o technickou dokumentaci včetně dokumentace parametrů, konfigurací a nastavení, a to v českém jazyce na nosičích CD, DVD nebo jiném přenosném médiu nebo v tištěné formě; prohlášení o shodě; provozní dokumentaci; resp. dodací listy, záruční listy jednotlivých komponent (dále souhrnně jako „dokumentace“);
d) poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat ty části či součásti Zboží, jež představují, popř. obsahují autorská díla či jiná práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu dle Návrhu smlouvy;
e) prověření funkčnosti Zboží zkušebním provozem;
f) zaškolení určených zaměstnanců zadavatele v počtu minimálně 3 osob v rozsahu minimálně 2 pracovních dní k obsluze Zboží včetně stanovené běžné údržby (dále jen „zaškolení obsluhy“) a včetně nastavení Zboží na stávající produkty zadavatele. K tomuto nastavení Zboží předá zadavatel dodavateli přehled základních požadovaných parametrů kontroly. V případě, že zadavatel nevyčerpá pro zaškolení obsluhy a nastavení Zboží uvedené dny, lze je použít pro technickou podporu, popř. pro doškolení obsluhy Zboží. Případné nevyčerpané dny budou uvedeny v Předávacím protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy a Akceptačním protokolu funkčnosti dle čl. VI odst. 3 Návrhu smlouvy;
(dále jen „předmět plnění)

Součástí předmětu plnění je poskytování proaktivního a reaktivního supportu na Zboží za podmínek a v rozsahu uvedeném v Návrhu smlouvy a v její příloze č. 2 (dále jako „Služby podpory“), a to po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy.

Dodavatel se současně zavazuje po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy poskytovat zadavateli technickou podporu (dále jen „Technická podpora“), jejímž předmětem je následující rozsah:
a) Součástí Technické podpory na HW i software je poskytování zadavateli ze strany dodavatele všech updatů a upgradů vydaných výrobcem Zboží,
b) Součástí Technické podpory je dále poskytnutí konzultačních služeb specialisty certifikovaného výrobcem dodávaného HW pro oblast Storage a SAN ze strany dodavatele v rozsahu 3 (slovy: tři) člověkodnů za dobu trvání Technické podpory dle Návrhu smlouvy.

Software a licence, které jsou součástí Zboží (dále jen „SW“ a „licence“), budou zadavateli dodány na USB nosiči nebo jiném přenosném médiu, kde budou obsaženy i licenční podmínky a další dokumentace k SW.

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v návrhu smlouvy uvedené příloze č. 1 této ZD (výše a dále jen „Návrh smlouvy“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy