Public contract: Pořízení, instalace a provoz řešení pro dlouhodobou archivaci dat

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 3887
System number: P24V00000069
Contracting authority registration number: STC/000445/ÚSDS/2024
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-027734
Date of commence: 18.06.2024
Tender submit to: 25.07.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pořízení, instalace a provoz řešení pro dlouhodobou archivaci dat
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat zadavateli hardwarové a softwarové řešení pro dlouhodobou archivaci dat s členěním na následující části:
a. hardware servery;
b. páskové knihovny;
c. pásky LTO Ultrium9;
d. čisticí pásky;
e. FC switche;
f. software pro správu životního cyklu pásek;
a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 Návrhu smlouvy (dále jako „Zboží“ nebo „Dodané řešení“ nebo „HW“).

Součástí předmětu plnění je:
a) doprava a dodání Zboží do odpovídajících objektů zadavatele uvedených v čl. III odst. 5 Návrhu smlouvy a jeho nastěhování až na místo instalace dle pokynu zadavatele;
b) instalace, konfigurace a implementace Zboží jakožto funkčního celku do stávající infrastruktury v prostředí zadavatele včetně napojení na stávající zálohovací systém Veeam;
c) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání Zboží, zejména se jedná o technickou dokumentaci včetně dokumentace parametrů, konfigurací a nastavení, a to v českém nebo anglickém jazyce v elektronické podobě (formát PDF nebo MS Word); prohlášení o shodě; provozní dokumentaci; resp. dodací listy, záruční listy jednotlivých komponent (dále souhrnně jako „dokumentace“);
d) poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat ty části či součásti Zboží, jež představují, popř. obsahují autorská díla či jiná práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu dle Návrhu smlouvy;
e) prověření funkčnosti Zboží zkušebním provozem včetně funkčního testování v rozsahu dle bodu 2.6 Přílohy č. 1 Návrhu smlouvy;
f) zaškolení určených zaměstnanců zadavatele v počtu minimálně 5 osob v rozsahu minimálně 2 pracovních dní v rozsahu dle bodu 2.7 přílohy č. 1 Návrhu smlouvy (dále jen „zaškolení obsluhy“). V případě, že zadavatel nevyčerpá pro zaškolení obsluhy a nastavení Zboží uvedené dny, lze je použít pro technickou podporu, popř. pro doškolení obsluhy Zboží. Případné nevyčerpané dny budou uvedeny v Předávacím protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy a Akceptačním protokolu funkčnosti dle čl. VI odst. 3 Návrhu smlouvy;
(dále souhrnně jen „předmět plnění)

Součástí předmětu plnění je poskytování provozní podpory na Zboží za podmínek a v rozsahu uvedeném v Návrhu smlouvy a v její příloze č. 2 (dále jako „Služby podpory“), a to po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy.

Dodavatel se současně zavazuje po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy poskytovat zadavateli technickou podporu (dále jen „Technická podpora“), jejímž předmětem je následující rozsah:
a) Součástí Technické podpory na HW i software je poskytování zadavateli ze strany dodavatele všech updatů a upgradů vydaných výrobcem Zboží,
b) Součástí Technické podpory je dále poskytnutí konzultačních služeb specialisty certifikovaného výrobcem dodávaného HW ze strany dodavatele v rozsahu 3 člověkodnů za dobu trvání Technické podpory dle Návrhu smlouvy.

Software a licence, které jsou součástí Zboží (dále jen „SW“ a „licence“), budou zadavateli dodány na USB nosiči nebo jiném přenosném médiu, kde budou obsaženy i licenční podmínky a další dokumentace k SW.

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v návrhu smlouvy uvedené příloze č. 1 ZD (výše a dále jen „Návrh smlouvy“).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses